Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2004 ]

ΠΟΛ.1019/27.2.2004 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού, του ειδικού φόρου κινηματογράφων

(Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού, του ειδικού φόρου κινηματογράφων)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1017995/106/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1019
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού, του ειδικού φόρου κινηματογράφων.

Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α'/2004).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α'/1987).
γ. Την υπ' αριθ. 1065956/863/Α006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β'), απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
δ. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του ειδικού φόρου κινηματογράφων.
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.2469/1997 {ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως προσδιορισμού του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης του άρθρου 60 του Ν.1731/1987, όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
Σε περίπτωση που ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εισιτηρίων δεν επαρκεί θα μπορεί να χρησιμοποιείται μηχανογραφική κατάσταση από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση, η οποία και θα επισυνάπτεται.
Μέχρι να τυπωθούν, τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.

2. Οι ανωτέρω δηλώσεις περιλαμβάνουν το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από την επιχείρηση εκμετάλλευσης του κινηματογράφου κάθε μήνα και υποβάλλονται από την επιχείρηση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος.
Εισιτήρια τα οποία έχουν θεωρηθεί από τις ΔΟΥ πριν από την 1 Μαρτίου 2004 και για τα οποία είχε καταβληθεί ο φόρος κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ μπορούν να χρησιμοποιούνται και μετά την ημερομηνία αυτή.
Τα εισιτήρια αυτά δεν θα περιλαμβάνονται στις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενες δηλώσεις απόδοσης του ειδικού φόρου.

3. Για όσες επιχειρήσεις εκδίδουν εισιτήρια με ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν αποδώσει τον ειδικό φόρο στη μεγαλύτερη δηλούμενη, από αυτές τιμή διάθεσης, με βάση την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού 1122030/1435/Δ.Τ.&Ε.Φ./2.11.1998 (ΦΕΚ 1175/Β'), ο φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί επί πλέον λόγω έκδοσης εισιτηρίων με μικρότερη από τη δηλωθείσα τιμή ή λόγω ακύρωσης αδιάθετων εισιτηρίων, θα επιστραφεί, ύστερα από έλεγχο από την αρμόδια ΔΟΥ.

4. Στο έντυπο της πράξης καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

5. Η απόφαση αυτή αφορά τα εισιτήρια των κινηματογράφων που εκδίδονται από 1ης Μαρτίου 2004, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση εκείνα τα εισιτήρια για τα οποία ο φόρος έχει αποδοθεί κατά τη θεώρηση από τη ΔΟΥ.

Εντυπα δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κινηματογράφων, Πράξη Προσδιορισμού του Ειδικού Φόρου Κινηματογράφου και Πρακτικό Διοικητικής Επίλυσης της ΔιαφοράςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο