Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 13/1997 Η παράβαση της έκδοσης μη θεωρημένων Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών δεν μπορεί να συνεκτιμηθεί για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων με επακόλουθο τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, αν αυτή η παράβαση δεν έχει αποδοθεί στην επιχείρηση από τη Φορολογική Αρχή με την οικεία έκθεση ελέγχου

(Η παράβαση της έκδοσης μη θεωρημένων Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών δεν μπορεί να συνεκτιμηθεί για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων με επακόλουθο τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, αν αυτή η παράβαση δεν έχει αποδοθεί στην επιχείρηση από τη Φορολογική Αρχή με την οικεία έκθεση ελέγχου )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού κέρδους
Σ.τ.Ε. Β.13/1997

Η παράβαση της έκδοσης μη θεωρημένων Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών δεν μπορεί να
συνεκτιμηθεί για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων με επακόλουθο τον
εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, αν αυτή η παράβαση δεν έχει
αποδοθεί στην επιχείρηση από τη Φορολογική Αρχή με την οικεία έκθεση ελέγχου


4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη
απόφαση, κατά την ένδικη διαχειριστική περίοδο 1/1-31.12.1981, η σύζυγος του
αναιρεσείοντος εκμεταλλεύθηκε ατομική επιχείρηση, η οποία εστεγάζετο σε
ιδιόκτητο διαμέρισμα στην Πάτρα και περιελάμβανε αφενός μεν Κλάδο Παροχής
Υπηρεσιών (κομμωτήριο), αφετέρου δε κλάδο εμπορίας καλλυντικών.
Το Διοικητικό Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, έκρινε ότι ορθώς η
Φορολογική Αρχή απέρριψε τα βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως ως ανακριβή
και ανεπαρκή και προέβη σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της, με
το ένδικο φύλλο ελέγχου το οποίο εξεδόθη επ' ονόματι του αναιρεσείοντος.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών, το Διοικητικό Εφετείο
έκρινε ότι ήταν αναγκαία η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό, αφού
συνεξετίμησε τις παραβάσεις που διεπίστωσε κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο η
Φορολογική Αρχή (και οι οποίες απαριθμούνται στην προσβαλλόμενη απόφαση, όπως
μνημονεύονται στην οικεία έκθεση ελέγχου), αλλά και το ότι, επιπλέον των ως άνω
διαπιστωθεισών παραβάσεων, για τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εξεδόθησαν μη
θεωρημένες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, γεγονός το οποίο κατά την κρίση του
Εφετείου, ισοδυναμούσε με μη έκδοση. Η ως άνω, όμως, κρίση του Διοικητικού
Εφετείου περί του αναγκαίου της προσφυγής στον εξωλογιστικό προσδιορισμό, όσον
αφορά τα αποτελέσματα του Κλάδου Παροχής Υπηρεσιών, δεν είναι νομίμως
αιτιολογημένη, αφού το Εφετείο κατέληξε στην ανωτέρω κρίση του κατόπιν
συνεκτιμήσεως παραβάσεως συνισταμένης στην έκδοση μη θεωρημένων Αποδείξεων
Παροχής Υπηρεσιών και, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, τέτοια
παράβαση δεν είχε αποδοθεί στην επιχείρηση από τη Φορολογική Αρχή με την οικεία
έκθεση ελέγχου. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση,
η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα, κατά το μέρος που αφορά το εισόδημα
της επιχειρήσεως από τον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών, παρέλκει δε η εξέταση των
λοιπών λόγων αναιρέσεως που αφορούν το εισόδημα από τον εν λόγω Κλάδο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο