Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 3139/1997 Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων λεωφορείων αυτοκινήτων δεν θεωρείται "συντήρηση" αυτοκινήτου και δεν επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών

(Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων λεωφορείων αυτοκινήτων δεν θεωρείται "συντήρηση" αυτοκινήτου και δεν επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Φόρος κύκλου εργασιών επί καθαρισμού λεωφορείων
Σ.τ.Ε. Β.3139/1997

Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων λεωφορείων αυτοκινήτων δεν θεωρείται
"συντήρηση" αυτοκινήτου και δεν επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών


2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.1080/1971 (ΦΕΚ 273/Α') ορίζεται
ότι: "Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών κατά τας διατάξεις του Α.Ν.660/1937:
α)..., β) επί των ακαθαρίστων εσόδων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων επισκευής
και συντηρήσεως αυτοκινήτων. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η οποία ως
φορολογική είναι στενώς ερμηνευτέα, ως συντήρηση αυτοκινήτων θεωρείται μόνον
εκείνη που συντείνει άμεσα στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και κίνησής
τους, όχι δε και ο καθαρισμός αυτών και, συνεπώς, τα ακαθάριστα έσοδα από τη
δραστηριότητα αυτή δεν υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών.
3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη
απόφαση, ο αναιρεσίβλητος, κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο
(1/1-31.12.1983), ασκούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών τον
καθαρισμό των λεωφορείων της Ε.Α.Σ., ο οποίος συνίστατο, κατά την οικεία έκθεση
ελέγχου: "α) στο σάρωμα του δαπέδου και των σκαλοπατιών κάθε λεωφορείου και
ιδιαίτερα πάνω από τις πόρτες και τα πλευρικά καθίσματα, καθώς και την εξαγωγή
τσικλών και άλλων ρυπαροτήτων, β) στον καθαρισμό με υγρό πανί καθισμάτων και
εσωτερικών πλευρών, ιδιαίτερα κάτω από τα παράθυρα και το ξεσκόνισμα κουρτινών,
καθώς επίσης και των καπακιών των μηχανισμών των θυρών, των ταμπλό των οδηγών
και των χειρολαβών (ουρανό με βρεγμένο πανί και καταπακτή αυτού, εφόσον είναι
λερωμένη), γ) καθαρισμό με υγρό πανί και στέγνωμα με στεγνό πανί των
υαλοπινάκων εσωτερικώς και, εφόσον δεν έχουν περάσει από τα αυτόματα πλυντήρια,
εξωτερικώς". Η Φορολογική Αρχή έκρινε ότι ο ανωτέρω καθαρισμός των λεωφορείων
της Ε.Α.Σ. εμπίπτει στην έννοια της συντήρησης των αυτοκινήτων και ότι,
επομένως, τα ακαθάριστα έσοδα του αναιρεσιβλήτου από τη δραστηριότητα αυτή
υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών. Το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την
πρωτόδικη απόφαση, δέχθηκε ότι ως υποκείμενα του εν λόγω φόρου νοούνται οι κατά
κοινή πείρα επιχειρήσεις επισκευής και συντηρήσεως αυτοκινήτων, μεταξύ των
οποίων δεν υπάγεται και η επιχείρηση του αναιρεσιβλήτου. Τούτο δε, διότι η
δραστηριότητα του αναιρεσιβλήτου, όπως ανωτέρω περιγράφεται, δεν αποτελεί
εργασία συντηρήσεως των αυτοκινήτων της Ε.Α.Σ., αλλά ενέργεια που αποσκοπεί στη
διατήρηση του εσωτερικού χώρου των λεωφορείων ευπρεπούς, ώστε να είναι
χρησιμοποιήσιμα από το κοινό και για λόγους υγιεινής του τελευταίου. Η κρίση
αυτή είναι νόμιμα αιτιολογημένη, ενόψει της προεκτεθείσης εννοίας του άρθρου 7,
παρ. 1 του Ν.Δ.1080/1971. Συνεπώς, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο περί του
αντιθέτου λόγος αναιρέσεως. Λόγω, όμως, της σπουδαιότητας του ζητήματος που
ανέκυψε και ενόψει αντίθετης νομολογίας του Δικαστηρίου τούτου
(Σ.τ.Ε.1554/1995), το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει η υπόθεση να παραπεμφθεί στην
επταμελή σύνθεσή του και να ορισθεί εισηγητής η Σύμβουλος Ε. Γαλανού και
δικάσιμος η 3η Δεκεμβρίου 1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο