Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 135/1998 Κατά τη διαπίστωση παράβασης, η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης πράξεως προστίμου διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της διάπραξης της παράβασης

(Κατά τη διαπίστωση παράβασης, η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης πράξεως προστίμου διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της διάπραξης της παράβασης )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Πράξεις προστίμου - Τύπος και διαδικασία Σ.τ.Ε. 135/1998 Κατά τη διαπίστωση παράβασης, η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης πράξεως προστίμου διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της διάπραξης της παράβασης <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, εις βάρος της αναιρεσιβλήτου επιβλήθηκε με την ένδικη πράξη πρόστιμο ύψους 120.000 δρχ., με την αιτιολογία ότι αυτή δεν είχε ζητήσει ούτε λάβει φορολογικά στοιχεία σε έξι περιπτώσεις αγοράς εκ μέρους της, εντός του έτους 1984, από εταιρία καλλυντικών εβδομήντα δύο (72) τεμαχίων αποσμητικών. Για την επιβολή του προστίμου η Φορολογική Αρχή στηρίχθηκε στο υπ' αριθ. 488/4.6.1992 δελτίο πληροφοριών της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακινήσεως Αγαθών και σε έλεγχο βιβλίων και στοιχείων, τα οποία προσκόμισε η αναιρεσίβλητη στο κατάστημα της Φορολογικής Αρχής έπειτα από την από 29.4.1993 σχετική πρόσκληση. Το δικάσαν Δικαστήριο της ουσίας έκρινε ότι η ένδικη πράξη δεν είχε εκδοθεί νομίμως, διότι δεν είχε προηγηθεί η επίδοση στην αναιρεσίβλητη του κατ' άρθρο 45, παρ. 8 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) σημειώματος. 6. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, εφόσον δηλαδή η αποδοθείσα στην αναιρεσίβλητη παράβαση φέρεται να έλαβε χώρα κατά το χρόνο ισχύος του προϊσχύσαντος "Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων" (Π.Δ.99/1977), η έκδοση της σχετικής (ενδίκου) πράξεως προστίμου διέπεται και από την διάταξη του άρθρου 45, παρ. 8 του Κώδικος αυτού, η οποία, ως ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, επιβάλλει την επίδοση στον φορολογούμενο του ως άνω σημειώματος. Συνεπώς, δεχθέν το δικάσαν Δικαστήριο της ουσίας ότι η ένδικη πράξη ήταν ακυρωτέα για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας εκδόσεώς της, λόγω μη κοινοποιήσεως στην αναιρεσίβλητη του κατά τα ανωτέρω σημειώματος, ορθώς τον νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και είναι απορριπτέα ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, η οποία, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο