Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

ΣτΕ 3859/1995 Κατά την τήρηση του Μητρώου Μαθητών Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, καθώς και κατά την έκδοση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, τα ποσά αναγράφονται διακεκριμένως σε δίδακτρα και μεταφορικά

(Κατά την τήρηση του Μητρώου Μαθητών Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, καθώς και κατά την έκδοση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, τα ποσά αναγράφονται διακεκριμένως σε δίδακτρα και μεταφορικά )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο

δέχθηκε τα εξής: Η αιτούσα εταιρία, που εδρεύει στον Καρέα Αττικής (οδός 28ης
Οκτωβρίου, αριθμός 28), έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση του
αναφερόμενου στην προσβαλλόμενη απόφαση Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, το οποίο
παρέχει βασική (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και μέση (Γυμνάσιο - Λύκειο)
εκπαίδευση, τήρησε βιβλία και στοιχεία της Δ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.
(Π.Δ.99/1977). Με την πράξη του, καθώς η προσφυγή, Οικονομικός Εφορος επέβαλε
πρόστιμο 50.000 δρχ. για κάθε μία από τις ακόλουθες παραβάσεις του Κ.Φ.Σ.
(Π.Δ.99/1977), τις οποίες τις απέδωσε: 1) Στο Μητρώο Μαθητών που τηρούσε, δεν
έκανε διαχωρισμό του ποσού που συμφωνήθηκε διακεκριμένως σε δίδακτρα και
μεταφορικά και 2) η ίδια παράβαση έγινε και κατά την έκδοση των Αποδείξεων
Παροχής Υπηρεσιών. Στη συνέχεια, με την προσβαλλόμενη απόφαση, απορρίφθηκε ο
ισχυρισμός της αιτούσης, κατά τον οποίο κακώς της επιβλήθηκαν τα δύο πρόστιμα,
γιατί ούτε υπήρξε, ούτε ο έλεγχος επικαλείται την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του
Εκπαιδευτηρίου και των μαθητών για το διαχωρισμό διδάκτρων και μεταφορικών.
Κατά την κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο ισχυρισμός αυτός ήταν νόμω
αβάσιμος, γιατί η διάταξη "του άρθρου 13, παρ. 6 του Κ.Φ.Σ., η οποία αποβλέπει
στη χωριστή απεικόνιση των ποσών των διδάκτρων από των μεταφορικών, δεν θέτει
ως προϋπόθεση ότι για τον παραπάνω διαχωρισμό πρέπει να υπάρχει ειδικότερη
έγγραφη συμφωνία Εκπαιδευτηρίου με κάθε μαθητή". Τέλος, απορρίφθηκαν ως νόμω
αβάσιμοι και οι ισχυρισμοί της αιτούσης εταιρίας που στηρίζονταν στις
αναφερόμενες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.708/1977, του
Ν.Δ.304/1969 και στην υπ' αριθ. 16900/76/1976 Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με τα
εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η κρίση αυτή του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου είναι νομίμως αιτιολογημένη, όλοι δε οι λόγοι της κρινόμενης
αίτησης, οι οποίοι στηρίζονται σε διαφορετική ερμηνεία της πιο πάνω διάταξης
της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) και, ειδικότερα, στη σκέψη
ότι δεν υφίσταται υποχρέωση χωριστής αναγραφής των διδάκτρων και των
μεταφορικών στο Μητρώο Μαθητών και στις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, όταν
γίνεται η μεταφορά των μαθητών του Εκπαιδευτηρίου με δικά του ιδιόκτητα
λεωφορεία, γιατί αυτό συνιστά είσπραξη κομίστρου απαγορευόμενη από τις
προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.Δ.304/1969 και τις σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις (Δ.188200/1967 και Δ.16900/1976) και, επίσης, ότι από τις ομοίως
προπαρατιθέμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Ν.708/1977 απαγορεύεται ο
διαχωρισμός των διδάκτρων και των μεταφορικών στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια,
πρέπει ν' απορριφθούν ως αβάσιμοι, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.
Μειοψήφισε ο σύμβουλος Φ. Στεργιόπουλος, ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη ότι η πιο
πάνω διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) επιβάλλει τη
χωριστή αναγραφή των ποσών που αντιστοιχούν στα δίδακτρα, στα τροφεία, στα
μεταφορικά και σε κάθε μία από τις λοιπές παροχές του Εκπαιδευτηρίου, μόνο όταν
έχει συμφωνηθεί διακεκριμένως αντάλλαγμα για κάθε μία από τις παροχές αυτές.
Αντίθετα, αν έχει συμφωνηθεί ενιαίο αντάλλαγμα, όπως δεν απαγορεύεται, δεν
υφίσταται, αντιστοίχως, υποχρέωση χωριστής αναγραφής. Συνεπώς, κατά τη γνώμη
που μειοψήφισε, ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι βάσιμος και θα έπρεπε να γίνει
δεκτός...ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο