Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 809/1998 Η Εκθεση Κατάσχεσης Βιβλίων, Στοιχείων και λοιπών εγγράφων υπογράφεται από όλους τους συμπράττοντες υπαλλήλους και πριν την επίδοσή της στον ελεγχόμενο

(Η Εκθεση Κατάσχεσης Βιβλίων, Στοιχείων και λοιπών εγγράφων υπογράφεται από όλους τους συμπράττοντες υπαλλήλους και πριν την επίδοσή της στον ελεγχόμενο )

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Εκθεση Κατάσχεσης Βιβλίων, Στοιχείων, εγγράφων Σ.τ.Ε. 809/1998 Η Εκθεση Κατάσχεσης Βιβλίων, Στοιχείων και λοιπών εγγράφων υπογράφεται από όλους τους συμπράττοντες υπαλλήλους και πριν την επίδοσή της στον ελεγχόμενο <------> 3. Επειδή στην παρ. 5 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ.99/1977) ορίζονται τα ακόλουθα: "Εάν κατά την ενέργειαν του φορολογικού ελέγχου υποπέσουν εις την αντίληψιν του ενεργούντος τον έλεγχον βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία σχετιζόμενα προς τον έλεγχον, εκ των οποίων είναι ενδεχόμενον να προκύπτει απόκρυψις φορολογητέας ύλης, κατάσχονται υπό του ενεργούντος τον φορολογικόν έλεγχον και παραδίδονται εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον, όστις, εφόσον βάσει τούτων ενεργείται φορολογική εγγραφή, φυλάττει ταύτα μέχρι της τελεσιδικίας ταύτης. Ο αρνούμενος να παραδώση τα βιβλία, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία ταύτα, τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 67 του παρόντος Κώδικος. Επί των κατασχέσεων της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου". Στο εδάφιον γ', εξάλλου, της παρ. 4 του ιδίου άρθρου 45 του ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι: "περί της ερεύνης και της κατασχέσεως συντάσσεται έκθεσις υπογραφομένη υπό των ενεργούντων ταύτην, αντίγραφον δε ταύτης επιδίδεται εις τον υπόχρεον...". Τέλος, κατά το άρθρο 47 του ίδιου Κώδικα, ο παραβαίνων τις διατάξεις του τιμωρείται με πρόστιμο, που επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, για τη νομιμότητα της πράξεως επιβολής προστίμου σε βάρος επιτηδευματία για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων που προκύπτουν από κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία, απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η σύνταξη εκθέσεως κατασχέσεως, η υπογραφή της από όλους τους συμπράττοντες υπαλλήλους και, εν συνεχεία, η επίδοση αντιγράφου αυτής στον υπόχρεο. 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως εκτίθεται στην προσβαλλομένη απόφαση, με την ένδικη πράξη επεβλήθησαν εις βάρος του αναιρεσιβλήτου 159 πρόστιμα λόγω ισάριθμων περιπτώσεων μη εκδόσεως Αποδείξεων Λιανικής Πωλήσεως κατά την διάρκεια του έτους 1981, οι οποίες προέκυψαν από ημεροδείκτη κατασχεθέντα στην επαγγελματική του εγκατάσταση κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από δύο υπαλλήλους της Υ.Π.ΕΔ.Α. Για την κατάσχεση του εν λόγω ημεροδείκτη συνετάγη η από 9.12.1991 έκθεση, αντίγραφο δε αυτής επεδόθη στον αναιρεσίβλητο. Το επιδοθέν αντίγραφο, που είχε αποτυπωθεί με την χρήση χημικού χάρτου, έφερε την υπογραφή του ενός μόνον υπαλλήλου και, για τον λόγο αυτόν, το Διοικητικό Εφετείο, όπως και το Διοικητικό Πρωτοδικείο, έκρινε ακυρωτέα την ένδικη πράξη, συνεπεία πλημμελούς τηρήσεως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας κατασχέσεως. Το Δικαστήριο απέρριψε ισχυρισμό της Φορολογικής Αρχής ότι είχε τηρηθεί εν προκειμένω ο ως άνω τύπος της διαδικασίας, διότι το πρωτότυπο της εκθέσεως έφερε την υπογραφή και των δύο υπαλλήλων, όπως προέκυπτε από το προσκομισθέν επικυρωμένο σχετικό φωτοαντίγραφο, με την σκέψη ότι, αν η έκθεση κατασχέσεως είχε υπογραφεί ευθύς μετά την σύνταξή της και από τον δεύτερο υπάλληλο, η υπογραφή του θα είχε αποτυπωθεί και θα υπήρχε στο αντίγραφο που επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο, όπως όλα τα άλλα στοιχεία της εκθέσεως. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου περί ακυρότητος της εκθέσεως κατασχέσεως εκ της μη υπογραφής αυτής και από τους δύο συμπράξαντες υπαλλήλους ευθύς μετά την σύνταξή της, είναι, συμφώνως προς τα εκτεθέντα στην προηγουμένη σκέψη, νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι από το πρωτότυπο της εκθέσεως, το οποίο έφερε και τις δύο υπογραφές και το οποίο δεν προσεβλήθη ως πλαστό, κρίνεται αποκλειστικώς η εγκυρότητα της κατασχέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι κρίσιμος εν προκειμένω ήταν, όντως νομίμως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίθηκε με την προσβαλλομένη απόφαση, ο χρόνος κατά τον οποίο έπρεπε να τηρηθεί ο εν λόγω τύπος της διαδικασίας (να τεθή, δηλαδή, η υπογραφή του ως άνω δευτέρου υπαλλήλου), ήτοι ο χρόνος συντάξεως της εκθέσεως, κατά το χρόνο δε αυτό, όπως ητιολογημένως εκρίθη από το Δικαστήριο, ο ως άνω δεύτερος υπάλληλος δεν είχε υπογράψει το πρωτότυπο της εκθέσεως...


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο