Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 619/1998 Η αποτίμηση των χρεωγράφων στην Απογραφή πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ (νυν ΚΒΣ) και δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη άλλες διατάξεις, π.χ. Ν.2190/1920

(Η αποτίμηση των χρεωγράφων στην Απογραφή πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ (νυν ΚΒΣ) και δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη άλλες διατάξεις, π.χ. Ν.2190/1920 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αποτίμηση χρεωγράφων (μετοχών, ομολογιών) στην απογραφή Σ.τ.Ε. 619/1998 Η αποτίμηση των χρεωγράφων στην Απογραφή πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ (νυν ΚΒΣ) και δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη άλλες διατάξεις, π.χ. Ν.2190/1920 <------> 4. Επειδή, ως τρέχουσα τιμή της μετοχής, κατά τη διάταξη του άρθρου 41, παρ. 5 του ΚΦΣ, νοείται η αγοραία και όχι η "εσωτερική λογιστική" αξία αυτής. Τούτο προκύπτει αφ' ενός μεν εκ του ότι ο ΚΦΣ δεν παραπέμπει, για τον προσδιορισμό της τιμής αυτής, σε διατάξεις που ευρίσκονται σε νομοθετήματα εκτός του εν λόγω Κώδικος, δηλ. σε διατάξεις είτε του νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών, είτε άλλων νομοθετημάτων, εκ τούτου δε παρέπεται ότι ως "τρέχουσα τιμή" της μετοχής πρέπει να νοηθεί η κατά τας διατάξεις του ΚΦΣ "τρέχουσα τιμή", δηλ. η αγοραία αξία αυτής, αφ' ετέρου δε εκ του ότι οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ.409/1986 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 43 του Ν.2190/1920), δεν είναι εφαρμοστέες για τον προσδιορισμό της τρέχουσας τιμής της μετοχής κατά την απογραφή λήξεως που διενεργείται βάσει του άρθρου 40 του ΚΦΣ, αφού, κατά τις διατάξεις αυτές, κατά τη ρητή διατύπωσή τους, η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής λαμβάνεται υπ' όψιν ως τρέχουσα τιμή αυτής "για την εφαρμογή αυτού του Νόμου" (περί Ανωνύμων Εταιριών) και μόνον. 5. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αιτούσα εταιρία κατά την κρινόμενη χρήση 1989 αγόρασε μετοχές δύο άλλων Ανωνύμων Εταιριών, στην απογραφή δε λήξεως της χρήσεως αυτής απέγραψε τις μετοχές αυτές στην τρέχουσα τιμή, η οποία ήταν, κατά την άποψή της, χαμηλότερη της τιμής κτήσεώς των. Ως τρέχουσα τιμή η αιτούσα εξέλαβε την εσωτερική λογιστική αξία των παραπάνω μετοχών, όπως αυτή προέκυπτε από τους τελευταίους ισολογισμούς των αντιστοίχων εταιριών, τη διαφορά δε μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής των μετοχών αυτών (η αιτούσα) ενεφάνισε στην οικεία δήλωσή της φόρου εισοδήματος ως ζημία από υποτίμηση κεφαλαίου προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της. Η φορολογική αρχή, με το ένδικο φύλλο ελέγχου, προσέθεσε στα καθαρά κέρδη της αιτούσης, ως λογιστικές διαφορές, τα κονδύλια που αντιστοιχούσαν στην παραπάνω διαφορά, η προσθήκη δε αυτή κρίθηκε νόμιμη από το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι η μεν διάταξη του άρθρου 43, παρ. 6, περ. γ' του Ν.2190/1920 δεν εύρισκε πεδίο εφαρμογής στην επίδικη περίπτωση, η δε αιτούσα εταιρία δεν απέδειξε ότι η τρέχουσα τιμή των επίμαχων μετοχών που είχε αγοράσει κατά την κρινόμενη χρήση ήταν μικρότερη της τιμής κτήσεώς των. Κρίνοντας ως ανωτέρω το Διοικητικό Εφετείο ορθώς, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τον νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και είναι αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο