Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 609/1998 Πλοίο ναυπηγούμενο στην Ελλάδα απαλλάσσεται της φορολογίας για όσο χρόνο μέσα στην εξαετία από τη ναυπήγηση τελεί υπό ελληνική σημαία

(Πλοίο ναυπηγούμενο στην Ελλάδα απαλλάσσεται της φορολογίας για όσο χρόνο μέσα στην εξαετία από τη ναυπήγηση τελεί υπό ελληνική σημαία )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Σ.τ.Ε. 609/1998 Πλοίο ναυπηγούμενο στην Ελλάδα απαλλάσσεται της φορολογίας για όσο χρόνο μέσα στην εξαετία από τη ναυπήγηση τελεί υπό ελληνική σημαία

<------>

3. Επειδή, κατά τη διάταξη της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.27/1975 "περί φορολογίας πλοίων..." (ΦΕΚ 77/Α'), "πλοία ναυπηγούμενα εν Ελλάδι και τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν απαλλάσσονται του φόρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας έξι ετών". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η απαλλαγή χορηγείται σε πλοία που έχουν ναυπηγηθεί στην Ελλάδα, για όσο χρόνο τα πλοία αυτά τελούν υπό ελληνική σημαία, εντός εξαετίας από της ναυπηγήσεως και μέχρι συμπληρώσεως της εξαετίας αυτής, έστω και αν δεν ετέθησαν υπό ελληνική σημαία αμέσως μετά τη ναυπήγησή τους.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι το πλοίο ιδιοκτησίας της αναιρεσίβλητης εταιρίας, ως ναυπηγηθέν στην Ελλάδα το έτος 1975 και τεθέν υπό ελληνική σημαία στις 9.7.1979, απαλλάσσεται από τον ένδικο φόρο για το υπόλοιπο έτος 1980, το οποίο εμπίπτει στην κατά νόμον εξαετία από τη ναυπήγησή του.

Με την αιτιολογία δε αυτή το δικάσαν Εφετείο, κατ' αποδοχήν εφέσεως της αναιρεσίβλητης εταιρίας, εξαφάνισε την εκκληθείσα απόφαση (υπ' αριθ. 1608/1989 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς), με την οποία είχαν γίνει δεκτά τα αντίθετα και αφού δέχθηκε την προσφυγή, ακύρωσε την υπ' αριθ. 343/1983 πράξη του Οικονομικού Εφόρου Πλοίων Πειραιώς, περί καταλογισμού σε βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρίας φόρου και προστίμου για το ανωτέρω πλοίο και για το έτος 1980.

Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, ο μόνος δε περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ειδικότερα ότι η ένδικη απαλλαγή χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο τέθηκε υπό ελληνική σημαία αμέσως μετά τη ναυπήγησή του, προϋπόθεση δηλαδή που δεν συνέτρεξε εν προκειμένω, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της, διότι, κατά τα εκτεθέντα, τέτοια προϋπόθεση δεν απαιτείται κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο