Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 592/1998 Ζυθοποιία διαθέτουσα το προϊόν της με είδη συσκευασίας (φιάλες, κιβώτια) επιστρεπτέα, για τα οποία είδη έχει εισπραχθεί ποσό εγγύησης, σε περίπτωση αύξησης της αξίας των ειδών αυτών υποχρεούται να τα παραλάβει, επιστρέφοντας την αξία σύμφωνα με τις νέες τιμές, αλλά και δικαιούται να υπολογίσει ζημία εξ αυτού του γεγονότος

(Ζυθοποιία διαθέτουσα το προϊόν της με είδη συσκευασίας (φιάλες, κιβώτια) επιστρεπτέα, για τα οποία είδη έχει εισπραχθεί ποσό εγγύησης, σε περίπτωση αύξησης της αξίας των ειδών αυτών υποχρεούται να τα παραλάβει, επιστρέφοντας την αξία σύμφωνα με τις νέες τιμές, αλλά και δικαιούται να υπολογίσει ζημία εξ αυτού του γεγονότος )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Ζημία από υποτίμηση κεφαλαίου (Υπερτίμηση στοιχείων παθητικού) Σ.τ.Ε. 592/1998 Ζυθοποιία διαθέτουσα το προϊόν της με είδη συσκευασίας (φιάλες, κιβώτια) επιστρεπτέα, για τα οποία είδη έχει εισπραχθεί ποσό εγγύησης, σε περίπτωση αύξησης της αξίας των ειδών αυτών υποχρεούται να τα παραλάβει, επιστρέφοντας την αξία σύμφωνα με τις νέες τιμές, αλλά και δικαιούται να υπολογίσει ζημία εξ αυτού του γεγονότος <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρεσείουσα ανώνυμη εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση ζύθου, τον οποίο διαθέτει στο εμπόριο συσκευασμένο σε φιάλες και κιβώτια. Τα εν λόγω είδη συσκευασίας δεν πωλούνται από την εταιρία στους πελάτες της, αλλά διατίθενται σ' αυτούς επί επιστροφή έναντι χρηματικής εγγυήσεως, η οποία αποδίδεται όταν τα είδη αυτά επιστραφούν. Η εταιρία στη δήλωσή της φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1987 διετύπωσε την επιφύλαξη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 1, περ. η' του Ν.Δ.3323/1955, από τα ακαθάριστα έσοδά της, της οικείας χρήσεως 1986 έπρεπε να αφαιρεθεί ποσόν 930.000.000 δρχ., το οποίο αφορούσε πρόβλεψη για υφισταμένη και μη πραγματοποιηθείσα υπερτίμηση στοιχείων του παθητικού της. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επιφύλαξη, η υπερτίμηση αυτή προέκυψε από την αύξηση, από 1.2.1986, της εγγυήσεως των ανωτέρω ειδών συσκευασίας, βάσει της υπ' αριθ. Α2-1181/31.1.1986 αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, κατ' εφαρμογήν της οποίας η εγγύηση που είχε εισπράξει η εταιρία από τους πελάτες της έπρεπε να αποδοθεί σ' αυτούς αυξημένη για όλα τα είδη συσκευασίας που ήσαν σε κυκλοφορία. Η φορολογική αρχή απέρριψε την επιφύλαξη, με την αιτιολογία ότι "η αύξηση της εγγυοληψίας των φιαλών από 1.2.1986, βάσει της υπ' αριθ. Α2-1181/31.1.1986 αγορανομικής διάταξης, δεν δημιουργεί A PRIORI ζημία εκπεστέα στη χρήση, βάσει της διάταξης του άρθρου 35, παρ. 1, περ. η' του Ν.Δ.3323/1955, επειδή δεν έγινε πραγματική εκκαθάριση του λογαριασμού "εγγυοληψία" με διενέργεια απογραφής". Το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι έπρεπε να γίνει εν μέρει δεκτή η ως άνω επιφύλαξη και να αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας ποσόν 798.005.936 δρχ. Ακολούθως, το Διοικητικό Εφετείο, δικάζοντας επί εφέσεως του Δημοσίου, δέχθηκε τα εξής: "Για κάθε επιστρεφόμενο είδος συσκευασίας, θα καταβάλλει η εφεσίβλητη αυξημένη τιμή έναντι εκείνης που εισέπραξε, αλλά με τη νέα πώληση της μπύρας, που θα συσκευάσει στο επιστραφέν, θα εισπράξει από τους πελάτες της τη νέα αυξημένη τιμή και έτσι αμέσως θα καλύπτεται. Τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας θα είναι η βάση για την εφεσίβλητη, για να εισπράξει τις αυξημένες τιμές που κατέβαλε... Στην υποθετική περίπτωση επιστροφής την 1.2.1986 όλων των σε κυκλοφορία ειδών συσκευασίας, η εφεσίβλητη θα καταβάλει, λόγω αυξημένων τιμών, 1.748.513.512 δρχ., έναντι 773.328.824 δρχ. που έχει για την αιτία αυτή εισπράξει και εμφανίζεται στην πίστωση του λογαριασμού "Εγγυοληψία". Θα είναι, όμως, σε θέση, με τις νέες πωλήσεις συσκευασίας στα επιστραφέντα είδη συσκευασίας, να εισπράξει ισόποσο ποσό (1.748.513.512 δρχ.) και να καλυφθεί. Η εκάστοτε υπερτίμηση του λογαριασμού εγγυοληψίας αντικρίζεται με την αξία του λογαριασμού είδη συσκευασίας στην κατοχή πλέον της εφεσίβλητης, που πριν ήταν σε κυκλοφορία". Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Εφετείο κατέληξε στην κρίση ότι η ως άνω επιφύλαξη της εταιρίας ήταν απορριπτέα, με την κυρία αιτιολογία ότι "εκ της προβαλλομένης υφισταμένης και μη πραγματοποιηθείσης υπερτιμήσεως στοιχείου του παθητικού, δηλαδή του λογαριασμού εγγυοληψίας, δεν θα προκύψει ζημία για την εφεσίβλητη για να την προβλέψει προς έκπτωση εκ των ακαθαρίστων εσόδων, αφού τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας, από την κατάσταση της κυκλοφορίας που ήσαν, θα βρεθούν στην κατοχή της για νέες πωλήσεις ζύθου". Περαιτέρω, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η ανωτέρω επιφύλαξη ήταν απορριπτέα και με την επικουρική αιτιολογία ότι ο λογαριασμός "εγγυοληψίας", με τον οποίο παρακολουθούνται παγίως οι υποχρεώσεις της εταιρίας σε μετρητά για επιστροφή κενών ειδών συσκευασίας, δεν συνιστά ειδικά προς τούτο τηρούμενο λογαριασμό, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 35, παρ. 1, περ. η' του Ν.Δ.3323/1955. Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Εφετείο, κατ' αποδοχήν της εφέσεως του Δημοσίου, εξηφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και, εν συνεχεία, δικάζον επί της προσφυγής της εταιρίας, την απέρριψε ως αβάσιμη. 5. Επειδή, η ως άνω κυρία αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι πλημμελής, αφού, υπό τα εις αυτήν δεδομένα, η πρόβλεψη επαυξήσεως των υποχρεώσεων της αναιρεσειούσης εταιρίας προς απόδοση εγγυήσεων ειδών συσκευασίας, κατ' εφαρμογήν της προαναφερθείσης υπουργικής αποφάσεως, συνιστούσε κατ' αρχήν πρόβλεψη υπερτιμήσεως στοιχείων του παθητικού της, εμπίπτουσα στη διάταξη του άρθρου 35, παρ. 1, περ. η' του Ν.Δ.3323/1955, δεν ήταν δε επιτρεπτή η απόρριψη της αφαιρέσεως του σχετικού ποσού από τα ακαθάριστα έσοδά της με τη σκέψη ότι η εν λόγω υπερτίμηση στοιχείων του παθητικού θα καλυφθεί από τις νέες πωλήσεις, κατά τις οποίες τα επιστραφέντα στην εταιρία είδη συσκευασίας θα διατεθούν στους πελάτες της έναντι αυξημένης εγγυήσεως, δεδομένου ότι η είσπραξη αυξημένης εγγυήσεως από την εταιρία κατά τον επόμενο κύκλο πωλήσεων δημιουργεί αντίστοιχη υποχρέωσή της για απόδοση ισόποσης (αυξημένης) εγγυήσεως. Εξ άλλου και η ως άνω επικουρική αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως είναι πλημμελής, καθόσον ναι μεν, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 35, παρ. 1, περ. η' του Ν.Δ.3323/1955, προϋπόθεση για την έκπτωση προβλέψεως για υφισταμένη και μη πραγματοποιηθείσα υπερτίμηση στοιχείων του παθητικού είναι η σχετική εγγραφή σε τηρούμενο προς τούτο ειδικό λογαριασμό (πρβλ. Σ.τ.Ε. 218/1988, 2919/1988), εν προκειμένω, όμως, το Διοικητικό Εφετείο, δεχόμενο απλώς και άνευ ειδικωτέρας αιτιολογίας ή περιγραφής του ως άνω λογαριασμού, ότι ο τηρούμενος από την αναιρεσείουσα εταιρία λογαριασμός "εγγυοληψίας" δεν συνιστούσε τέτοιο λογαριασμού, απέρριψε την έκπτωση του επιδίκου ποσού, χωρίς να λάβει σαφή θέση περί του αν, ασχέτως της τηρήσεως του λογαριασμού "εγγυοληψίας", είχε γίνει ειδική εγγραφή της ως άνω προβλέψεως για υφισταμένη και μη πραγματοποιηθείσα υπερτίμηση στοιχείων του παθητικού σε τηρούμενο προς τούτο ειδικό λογαριασμό, όπως είχε ισχυρισθεί η αναιρεσείουσα εταιρία με την προσφυγή της και με υπόμνημά της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Για τους λόγους αυτούς, βασίμως προβαλλομένους με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο