Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 587/1998 Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων δεν αποκλείεται, έστω κι αν οι αποδιδόμενες στα βιβλία πλημμέλειες αναφέρονται μόνο στο σκέλος των δαπανών

(Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων δεν αποκλείεται, έστω κι αν οι αποδιδόμενες στα βιβλία πλημμέλειες αναφέρονται μόνο στο σκέλος των δαπανών )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Ακαθάριστα έσοδα - Εξωλογιστικός προσδιορισμός Σ.τ.Ε. 587/1998 Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων δεν αποκλείεται, έστω κι αν οι αποδιδόμενες στα βιβλία πλημμέλειες αναφέρονται μόνο στο σκέλος των δαπανών <------> 3. Επειδή, κατά τη ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 34, παρ. 2, περ. γ' του Ν.Δ.3323/1955 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.814/1978, ΦΕΚ 144/Α'), οσάκις τα βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως απορρίπτονται ως ανεπαρκή ή ανακριβή λόγω διαπιστώσεως πλημμελειών, οι οποίες, ανεξαρτήτως του αν αφορούν το σκέλος των ακαθάριστων εσόδων ή το σκέλος των δαπανών, πάντως, κατά την αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής και των δικαστηρίων της ουσίας, καθιστούν αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, ενεργείται εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων. Κατά τον εξωλογιστικό δε αυτό προσδιορισμό είναι μεν δυνατό να ληφθούν υπόψη ενδεικτικώς τα δεδομένα των βιβλίων της επιχειρήσεως, το ύψος όμως των ακαθάριστων εσόδων προσδιορίζεται κατ' εκτίμηση των στοιχείων που αναφέρονται στη μνημονευμένη διάταξη του άρθρου 34, παρ. 2, περ. γ' του Ν.Δ.3323/1955. 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Πρωτοδικείο δέχθηκε, με την προσβαλλόμενη απόφασή του τα εξής: ο ήδη αναιρεσίβλητος κατά το ένδικο οικονομικό έτος 1980 (διαχειριστική περίοδος 1/1-31.12.1979) διατηρούσε ατομική επιχείρηση στο Ανω Καλαμάκι, με αντικείμενο εργασιών την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προελεύσεως Δυτικής Γερμανίας, τηρούσε βιβλία και στοιχεία της Β' Κατηγορίας του ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977). Η φορολογική αρχή δεν δέχθηκε τα ακαθάριστα έσοδα της πιο πάνω επιχείρησης του αναιρεσιβλήτου στο ύψος που προέκυπταν από τα βιβλία του (1.283.000 δρχ.) λόγω ορισμένων πλημμελειών, τις οποίες απέδωσε σ' αυτά και τα καθόρισε στο ύψος του 1.800.000 δρχ. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, με τη σκέψη ότι "εφόσον οι πλημμέλειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο αφορούσαν μόνο το σκέλος των δαπανών, χωρίς να επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης", έκρινε ότι τα έσοδα αυτά "μη ορθά και μη νόμιμα προσδιορίστηκαν εξωλογιστικώς" και τα προσδιόρισε στο ύψος που προέκυπτε από τα βιβλία του αναιρεσιβλήτου. Η πιο πάνω κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη σκέψη, δοθέντος ότι, ανεξάρτητα αν οι αποδιδόμενες στα βιβλία του αναιρεσίβλητου πλημμέλειες αναφέρονται στο σκέλος των δαπανών, δεν αποκλείεται, κατά την αιτιολογημένη ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου αυτού, να κλόνιζε την πίστη στα τηρούμενα από τον αναιρεσίβλητο βιβλία και στοιχεία και να καθιστούσε ανέφικτο το λογιστικό (με βάση τα βιβλία της επιχείρησης) προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της. Για το λόγο δε αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο, για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο