Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 591/1998 Το εφάπαξ απολυόμενου μισθωτού των ΕΛ.ΤΑ. υπόκειται σε φορολόγηση, όχι όμως και σε τέλη χαρτοσήμου

(Το εφάπαξ απολυόμενου μισθωτού των ΕΛ.ΤΑ. υπόκειται σε φορολόγηση, όχι όμως και σε τέλη χαρτοσήμου )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Φορολόγηση αποζημίωσης απολυόμενου μισθωτού Σ.τ.Ε. 591/1998 Το εφάπαξ απολυόμενου μισθωτού των ΕΛ.ΤΑ. υπόκειται σε φορολόγηση, όχι όμως και σε τέλη χαρτοσήμου <------> 6. Επειδή, εν προκειμένω, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατ' επίκληση του πρώτου εδαφίου της περ. δ' του άρθρου 40, παρ. 3 του Ν.Δ.3323/1955, όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11, παρ. 1 του Ν.1563/1985 και με την αιτιολογία ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 75, παρ. 10 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ. αποζημίωση δεν αποτελεί αποζημίωση του Ν.2112/1920, έκρινε ότι η καταβληθείσα στον αναιρεσίβλητο υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. αποζημίωση, βάσει του άρθρου 75, παρ. 10 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ., δεν υπόκειται σε φόρο κατά την πρώτη ως άνω διάταξη, ακύρωσε την ένδικη αρνητική απάντηση της αναιρεσείουσας φορολογικής αρχής και διέταξε την επιστροφή ως αχρεωστήτων τόσο του παρακρατηθέντος φόρου, όσο και των καταβληθέντων τελών χαρτοσήμου. Σύμφωνα, όμως, με την προηγούμενη σκέψη, υπό το νομοθετικό καθεστώς το οποίο θεωρήθηκε κρίσιμο από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος αποχωρήσεως του αναιρεσιβλήτου από την υπηρεσία του, η καταβληθείσα σ' αυτόν αποζημίωση υπέκειτο στο φόρο του άρθρου 40, παρ. 3, περ. δ' του Ν.Δ.3323/1955, κατά τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περιπτώσεως αυτής. Συνεπώς, για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που με αυτήν κρίθηκε ότι η εν προκειμένω αποζημίωση δεν υπέκειτο στην εν λόγω φορολογία και διετάχθη η επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου (βλ. Σ.τ.Ε. 2609/1997). 7. Επειδή, κατά το άρθρο 15, παρ. 18 Α δ' του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου, σε τέλος χαρτοσήμου 1%, ανεξαρτήτως ποσού, υπόκεινται "η κατά το Ν.2112/1920 ... αποζημίωσις δι' άτακτον απόλυσιν ιδιωτικού υπαλλήλου, τεχνίτου, εργάτου και υπηρέτου, ως και η κατά το Ν.551/1915 ... αποζημίωσις εξ εργατικού ατυχήματος", κατά δε το άρθρο 13, παρ. 4 του ίδιου Κώδικα, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 αυτού υπόκεινται "πάσαι αι εις τα δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά ταμεία ή τα ταμεία ΝΠΔΔ ή εις πάντας εν γένει τους κατ' εντολήν και δια λογαριασμόν αυτών ενεργούντας χρηματικάς δοσοληψίας διδόμεναι εξοφλητικαί αποδείξεις, εκτός αν δια το εξοφλούμενον ποσόν προκατεβλήθη το κατά το άρθρον 12 αναλογικόν τέλος, οπότε αι αποδείξεις αύται υπόκεινται εις το πάγιον τέλος του εδαφίου β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί των περιπτώσεων, περί ων άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόμω". 8. Επειδή, με τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 10 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ., οι προϋποθέσεις καταβολής βάσει των διατάξεων αυτών αποζημιώσεως ρυθμίζονται αυτοτελώς, μόνο δε για τον καθορισμό του ύψους της γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Ν.2112/1920. Επομένως, η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στο κατ' άρθρο 15, παρ. 18 Α δ' ΚΝΤΧ τέλος χαρτοσήμου επί των αποζημιώσεων του Ν.2112/1920 και ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι, παρά το νόμο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο διέταξε την επιστροφή στον αναιρεσίβλητο των βάσει της διατάξεως αυτής καταβληθέντων εν προκειμένω τελών, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Ο ίδιος λόγος αναιρέσεως, κατά το μέρος που με αυτόν προβάλλεται ότι, παρά το νόμο, διετάχθη η επιστροφή των καταβληθέντων τελών, διότι η εν λόγω αποζημίωση, ακόμη και αν δεν υπέκειτο στο κατ' άρθρο 15, παρ. 18 Α δ' ΚΝΤΧ τέλος ως αποζημίωση του Ν.2112/1920, υπόκειται πάντως σε τέλος χαρτοσήμου κατά το άρθρο 13, παρ. 4 του ίδιου Κώδικα, πρέπει επίσης να απορριφθεί, εν πάση περιπτώσει, διότι η τελευταία αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση εξοφλητικής αποδείξεως που δίδεται σε ταμείο ΝΠΙΔ, όπως είναι, σύμφωνα με το Ν.Δ.496/1970 (ΦΕΚ 73/Α'), ο Οργανισμός "Ελληνικά Ταχυδρομεία" (ΕΛ.ΤΑ.). Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος αυτό (βλ. Σ.τ.Ε. 2607/1997).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο