Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 5056/1996 Η αμφισβήτηση και ανάκληση (εν όλω ή εν μέρει) δήλωσης φόρου εισοδήματος μπορεί να γίνει από τον υπόχρεο, ακόμα και όταν δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου κ.λπ.

(Η αμφισβήτηση και ανάκληση (εν όλω ή εν μέρει) δήλωσης φόρου εισοδήματος μπορεί να γίνει από τον υπόχρεο, ακόμα και όταν δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου κ.λπ. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

5. Επειδή, όπως προκύπτει από όσα αναφέρονται στην προηγούμενη σκέψη, το

Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι η αναιρεσίβλητη εταιρία προέβη, με την προσφυγή
της, σε μερική ανάκληση των ανωτέρω δηλώσεών της (ως προς το χρόνο που
αναφερόταν σ' αυτές). Συνεπώς, ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι
οι δηλώσεις αυτές της αναιρεσίβλητης "αποτελούν δεσμευτικό τίτλο γι' αυτήν, εφ'
όσον δεν ανακλήθηκαν είτε δια ιδίας δηλώσεως περί ανακλήσεως, είτε δια της
προσφυγής" και ότι "το γεγονός ότι στα αντίστοιχα των δηλώσεων διπλότυπα
απόδειξης του Δημόσιου Ταμείου αναγράφεται άλλο έτος από αυτό της δήλωσης είναι
άνευ εννόμου σημασίας", ως προς το θέμα της ανάκλησης της δήλωσης, πρέπει να
απορριφθεί ως στηριζόμενος στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι η ανάκληση της δήλωσης
της αναιρεσίβλητης δεν έγινε με την προσφυγή της και ότι το Διοικητικό Εφετείο
δέχθηκε ότι η ανάκληση αυτή έγινε με άλλο τρόπο, όπως προβάλλει ο αναιρεσείων,
δηλαδή με δήλωση στο Δημόσιο Ταμείο, γεγονός που, όπως αναφέρθηκε, δεν δέχθηκε
το δικαστήριο.

6. Επειδή, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε, περαιτέρω, τα εξής ως προς τη δήλωση
της 24.10.1984: Το ποσό του φόρου που έπρεπε να αποδώσει η αναιρεσίβλητη για το
διάστημα 1/1-31.12.1982 για τα εκ δρχ. 3.850.770 δικαιώματα του πιο πάνω
αλλοδαπού οίκου ήταν ακριβώς το ποσό των 577.615 δρχ. που δήλωσε και απέδωσε με
τη δήλωσή της αυτή (24.10.1984) (δηλαδή δικαιώματα 3.850.770 δρχ. επί 15% ίσον
577.615 δρχ.). Το γεγονός αυτό, κατά την κρίση του Διοικητικού Εφετείου,
αποδεικνύει ότι το ποσό αυτό καταβλήθηκε για το διάστημα που προέβαλε, με τον
ανακλητικό της δήλωσής της ισχυρισμό της, η αναιρεσίβλητη (1/1-31.12.1982).
Τούτο δε, γιατί, κατά την ίδια κρίση του "είναι δυνατό να προέκυψε το ίδιο
ακριβώς ποσό δικαιωμάτων του αλλοδαπού οίκου σε μεταγενέστερη ετήσια χρονική
περίοδο, εφόσον τα δικαιώματα αυτά εξαρτώνται από το ύψος των ακαθάριστων
εσόδων (τζίρου) που εκάστοτε πραγματοποιούνται από τις πωλήσεις καλλυντικών
κ.λπ.". Η αιτιολογία αυτή είναι νόμιμη, γιατί δεν αποκλειόταν στο Διοικητικό
Εφετείο να εκτιμήσει το πιο πάνω γεγονός και να καταλήξει στο συμπέρασμα που
κατέληξε και επαρκής, οι δ' αντίθετοι λόγοι αναιρέσεως πρέπει ν' απορριφθούν ως
αβάσιμοι, καθ' όσον δε με τους ίδιους λόγους πλήττεται ευθέως η κατ' εκτίμηση
των αποδείξεων αυτών κρίση του Διοικητικού Εφετείου, κατά την οποία αποδείχθηκε
το βάσιμο κατ' ουσία του πιο πάνω ισχυρισμού της αναιρεσίβλητης, τα σχετικά
παράπονα πρέπει ν' απορριφθούν ως απαράδεκτα.

7. Επειδή, δεν προβάλλεται άλλος λόγος αναιρέσεως. Κατόπιν αυτού, η κρινόμενη
αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο