Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 1945/1996 Για να αναγνωρισθεί ως έξοδο η δαπάνη διαφήμισης, πρέπει ν αποδεικνύεται δια τριπλοτύπου είσπραξης η καταβολή στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα τέλους διαφήμισης, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος της διαφήμισης

(Για να αναγνωρισθεί ως έξοδο η δαπάνη διαφήμισης, πρέπει ν αποδεικνύεται δια τριπλοτύπου είσπραξης η καταβολή στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα τέλους διαφήμισης, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος της διαφήμισης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

11. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ.249/20.10.1958 περί προσόδων των

Δήμων και Κοινοτήτων, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε εξ υπαρχής με το άρθρο
8 του Ν.1144/1981 (ΦΕΚ 96/Α'), ορίζονται τα εξής: "Επιβάλλεται υπέρ των Δήμων
και Κοινοτήτων τέλος επί πάσης διαφημίσεως ενεργουμένης καθ' οιονδήποτε τρόπον
και μορφήν επί χώρων κειμένων εντός των διοικητικών ορίων αυτών, καθοριζόμενον
δι' αποφάσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του
Νομάρχου, κατά περιοχήν και κατηγορίας διαφημίσεως ως ακολούθως: Κατηγορία Α'
... Κατηγορία Β' ... Κατηγορία Γ' ... Κατηγορία Δ'. Διαφημίσεις ενεργούμεναι
δια ημερολογίων, δώρων, φέιγ-βολάν, παραστάσεων ή λέξεων εις αυτοκόλλητα, ειδών
μετά διαφημιστικών παραστάσεων ή λέξεων, χρησιμοποιούμενων υπό εστιατορίων,
καφενείων και παρεμφερών καταστημάτων, το τέλος ορίζεται εις ποσοστόν έξι επί
τοις εκατόν (6%) επί της δαπάνης διαφημίσεως. Ως δαπάνη διαφημίσεως λογίζεται
το υπό του διαφημιζομένου καταβαλλόμενον ποσόν δια την διενέργειαν της
διαφημίσεως υπό μορφήν είτε αποζημιώσεως της διαφημιστικής επιχειρήσεως, είτε
δαπάνης οιασδήποτε άλλης φύσεως γενομένης ένεκεν της διαφημίσεως". Στην παρ. 5
δε του άρθρου 16 του ιδίου Β.Δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
9 του Ν.1144/1981, ορίζεται ότι: "Η δαπάνη διαφημίσεως δεν αναγνωρίζεται ως
δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχειρήσεως προκειμένου προσδιορισμού των κερδών
αυτής, των υπαγομένων εις φορολογίαν εισοδήματος, εάν δεν αποδεικνύεται η
καταβολή του αναλογούντος τέλους δια τριπλοτύπου εισπράξεως του οικείου Δήμου ή
Κοινότητος". Στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας
την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι ορθώς δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση κονδύλιο
εκ δρχ. 89.334, που αφορά δαπάνη για διαφημιστικά δώρα (500 στυλό και 400
μπρελόκ), με την αιτιολογία ότι δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν στη δαπάνη
αυτή δημοτικό τέλος. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι τα αντικείμενα
αυτά είναι μεν διαφημιστικά, πλην όμως κινητά πράγματα και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει υποχρέωση καταβολής δημοτικού τέλους. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον, πάντως, στις ανωτέρω διατάξεις δεν γίνεται
διάκριση μεταξύ κινητών και μη κινητών πραγμάτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο