Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 1944/1996 Για να γίνει δεκτός ο υπολογισμός αποσβέσεων παγίων (κατά το άρθρο 35, παρ. 1, εδάφιο στ του Ν.3323/1955) αυξημένων κατά 150% για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στο Ν.1116/1981 και 80% για εκείνες που υπήχθησαν στο Ν.1262/1982 επί των αντίστοιχων τακτικών αποσβέσεων, επειδή η επιχείρηση απασχόλησε δεύτερη και τρίτη βάρδια, είναι αρκετή η προϋπόθεση απασχόλησης και στις δύο πρόσθετες βάρδιες αριθμού εργαζομένων που συνολικά υπερβαίνει το 90% του αριθμού των εργαζομένων στην πρώτη βάρδια και δεν απαιτείται και η συνδρομή της προϋπόθεσης για την απασχόληση της δεύτερης βάρδιας αυτοτελώς (60% κατά το Ν.1116/1981 και 50% κατά το Ν.1262/1982)

(Για να γίνει δεκτός ο υπολογισμός αποσβέσεων παγίων (κατά το άρθρο 35, παρ. 1, εδάφιο στ του Ν.3323/1955) αυξημένων κατά 150% για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στο Ν.1116/1981 και 80% για εκείνες που υπήχθησαν στο Ν.1262/1982 επί των αντίστοιχων τακτικών αποσβέσεων, επειδή η επιχείρηση απασχόλησε δεύτερη και τρίτη βάρδια, είναι αρκετή η προϋπόθεση απασχόλησης και στις δύο πρόσθετες βάρδιες αριθμού εργαζομένων που συνολικά υπερβαίνει το 90% του αριθμού των εργαζομένων στην πρώτη βάρδια και δεν απαιτείται και η συνδρομή της προϋπόθεσης για την απασχόληση της δεύτερης βάρδιας αυτοτελώς (60% κατά το Ν.1116/1981 και 50% κατά το Ν.1262/1982) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

8. Επειδή, το άρθρο 20 του Ν.1116/1981 "Για την παροχή κινήτρων ενισχύσεως της

περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας κ.λπ." (ΦΕΚ 8/Α') ορίζει
στις παρ. 1 και 2 αυτού ότι: "1. Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων, που
ισχύουν κάθε φορά, των παγίων περιουσιακών στοιχείων των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών επιχειρήσεων, που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου
1981, προσαυξάνονται με τα εξής ποσοστά, ανάλογα με την περιοχή στην οποία
πραγματοποιείται η επένδυση και τις βάρδιες εργασίας: Περιοχή ... Γ',
α'. βάρδια 50% - β'. βάρδια 100% - γ'. βάρδια 150%. ... 2. Για την εφαρμογή της
παραπάνω παραγράφου απαιτείται απασχόληση στη δεύτερη βάρδια αριθμού εργατών
που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτών που απασχολούνται
στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολείται και τρίτη βάρδια απαιτείται συνολικά
στη δεύτερη και τρίτη βάρδια απασχόληση αριθμού εργατών που αναλογεί στο μέσο
ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον 90% αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια".
Περαιτέρω, το άρθρο 15 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α') ορίζει στις παρ. 2 και 3
αυτού ότι: "2. Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών
στοιχείων των επιχειρήσεων του άρθρου 2 που ισχύουν κάθε φορά, αυξάνονται
προκειμένου για πάγια που θα αποκτηθούν μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου,
ανάλογα με την περιοχή της παρ. 1 του άρθρου 3 αυτού του νόμου στην οποία
εγκαθίστανται και ανάλογα με τις βάρδιες εργασίας, κατά τα πιο κάτω ποσοστά:
Περιοχή ... Β', α'. βάρδια 20% - β'. βάρδια 40% - γ'. βάρδια 80% ... 3. Για την
εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται απασχόληση στη δεύτερη βάρδια
αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το
ήμισυ (50%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολείται
και τρίτη βάρδια, απαιτείται συνολικά στη δεύτερη και τρίτη βάρδια απασχόληση
αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον προς τα τέσσερα
πέμπτα (80%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια". Κατά την έννοια των
διατάξεων αυτών, για να υπαχθεί μια επιχείρηση εκ των ανωτέρω στη ρύθμιση που
προβλέπεται για την περίπτωση απασχολήσεως και τρίτης βάρδιας, αρκεί η συνδρομή
της προϋποθέσεως η οποία τάσσεται αυτοτελώς για την περίπτωση αυτή, ήτοι
απασχόληση συνολικά στη δεύτερη και τρίτη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί
σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον προς το 90%, κατά το Ν.1116/1981 ή 80%, κατά
το Ν.1262/1982, αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια και δεν απαιτείται η
συνδρομή, σωρευτικώς, της προϋποθέσεως αυτής, καθώς και της προϋποθέσεως που
τάσσεται αυτοτελώς για την περίπτωση απασχολήσεως δεύτερης βάρδιας.

9. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το δικάσαν Εφετείο, επικυρώνοντας την
πρωτόδικη απόφαση, δεν αναγνώρισε προς έκπτωση (κατά τα άρθρα 35, παρ. 1,
εδάφιο στ' του Ν.3323/1955 και 8, παρ. 3 του Ν.Δ.3843/1958), κονδύλιο εκ δρχ.
5.188.891, που αφορά πρόσθετες αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων της
αναιρεσειούσης εταιρίας, τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ανωτέρω
Α.Ν.1116/1981 και Α.Ν.1262/1982. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την
προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία που είναι εγκατεστημένη στην
περιοχή Γ' του Ν.1116/1981 και στην περιοχή Β' του Ν.1262/1982, απασχόλησε,
κατά την ένδικη χρήση, τρεις βάρδιες εργατών. Ο αριθμός, κατά βάρδια, των
απασχοληθέντων εργατών ανήρχετο σε 261 κατά την πρώτη βάρδια, 126 κατά τη
δεύτερη βάρδια και 113 κατά την τρίτη βάρδια. Η αναιρεσείουσα εταιρία προέβαλε
με την έφεσή της ότι οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις πρόσθετες
αποσβέσεις είναι υπολογιστέες σε ποσοστό 150% (για τις επενδύσεις της που
υπήχθησαν στο Ν.1116/1981) τα 80% (για τις επενδύσεις της που υπήχθησαν στο
Ν.1262/1982) επί των αντιστοίχων τακτικών αποσβέσεων, καθόσον ο αριθμός των
εργατών που απασχολήθηκαν συνολικά στη δεύτερη και την τρίτη βάρδια,
ανερχόμενοι σε μέσο ετήσιο ποσοστό 91,6% σε σχέση με αυτούς που απασχολήθηκαν
στην πρώτη βάρδια, υπερβαίνει το όριο 90% (Ν.1116/1981) και 80% (Ν.1262/1982)
και συνεπώς συντρέχει η προϋπόθεση που τάσσουν οι διατάξεις των νόμων αυτών για
την περίπτωση απασχολήσεως και τρίτης βάρδιας. Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε
το λόγο αυτό ως αβάσιμο, με τη σκέψη ότι για να υπαχθεί η επιχείρηση στην
περίπτωση αυτή πρέπει να συντρέχουν αθροιστικώς τόσο η προϋπόθεση που τάσσεται
για την εν λόγω περίπτωση (της τρίτης βάρδιας), όσο και η προϋπόθεση που
προβλέπεται αυτοτελώς για την περίπτωση απασχολήσεως δεύτερης βάρδιας. Δοθέντος
δε ότι ο αριθμός των απασχοληθέντων στη δεύτερη βάρδια εργατών (126) ανήρχετο
σε μέσο ετήσιο ποσοστό 48,3% των απασχολουμένων στην πρώτη βάρδια, υπολειπόμενο
του προβλεπομένου για τη δεύτερη βάρδια νομίμου ορίου (60% κατά το Ν.1116/1981
και 50% κατά το Ν.1262/1982), το δικάσαν Εφετείο έκρινε, περαιτέρω, ότι εν
προκειμένω συντρέχει μόνο η προϋπόθεση που τάσσεται για την απασχόληση της
πρώτης βάρδιας και ότι, συνεπώς, ορθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο υπολόγισε τις
δικαιούμενες από την αναιρεσείουσα εταιρία πρόσθετες αποσβέσεις σε ποσοστό 50%
(κατά το Ν.1116/1981) και 20% (κατά το Ν.1262/1982) επί των αντιστοίχων
τακτικών αποσβέσεων και προσέθεσε το ένδικο κονδύλιο (διαφορά μεταξύ των
κριθέντων από το δικαστήριο ως νόμιμων προσθέτων αποσβέσεων και εκείνων που
ενήργησε η αναιρεσειούσα εταιρία) στα καθαρά κέρδη αυτής. Η κρίση όμως αυτή του
δικάσαντος Εφετείου αιτιολογείται πλημμελώς, διότι στηρίζεται στην εσφαλμένη,
κατά τα εκτεθέντα, ερμηνεία του νόμου ότι για την υπαγωγή επιχειρήσεως στη
ρύθμιση που προβλέπεται για την περίπτωση απασχολήσεως και τρίτης βάρδιας
πρέπει να συντρέχει σωρευτικώς η προϋπόθεση που τάσσεται για την περίπτωση
αυτή, καθώς και η προϋπόθεση που τάσσεται αυτοτελώς για την περίπτωση
απασχολήσεως δεύτερης βάρδιας, ενώ, σύμφωνα με τα εκτεθέντα, αρκεί να συντρέχει
μόνο η προϋπόθεση που προβλέπεται για την περίπτωση απασχολήσεως της τρίτης
βάρδιας. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει
να αναιρεθεί κατά το μέρος αυτό.

10. Επειδή, επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, η δε
υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί,
κατά το αναιρούμενο μέρος της προσβαλλομένης αποφάσεως, στο ίδιο δικαστήριο για
νέα κρίση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο