Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 1941/1996 α) Η αγορά εξαρτημάτων πρεσσών, εξαρτημάτων μηχανημάτων ανοδειώσεως και σκευών - εργαλείων δεν αποτελούν νέες παραγωγικές επενδύσεις, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ.1078/1971. β) Η δαπάνη για πληρωμή διοικητικής ποινής ή κυρώσεως λόγω παραβάσεως διοικητικού νόμου, ως των διατάξεων του Α.Ν.207/1967, δεν συνιστά παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης.

(α) Η αγορά εξαρτημάτων πρεσσών, εξαρτημάτων μηχανημάτων ανοδειώσεως και σκευών - εργαλείων δεν αποτελούν νέες παραγωγικές επενδύσεις, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ.1078/1971. β) Η δαπάνη για πληρωμή διοικητικής ποινής ή κυρώσεως λόγω παραβάσεως διοικητικού νόμου, ως των διατάξεων του Α.Ν.207/1967, δεν συνιστά παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης. )

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

8. Επειδή το Ν.Δ.1078/1971 "περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς

ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως" (ΦΕΚ 273/Α') προβλέπει, μεταξύ άλλων,
για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές
επενδύσεις, δικαίωμα εκπτώσεως εκ των καθαρών κερδών ορισμένου ποσοστού
(αναλόγως της περιοχής εγκαταστάσεώς των) επί της αξίας των δαπανών για την
πραγματοποίηση των εν λόγω επενδύσεων. Ειδικότερα στο άρθρο 1, παρ. 2 αυτού
ορίζεται ότι: "Δια την εφαρμογήν του παρόντος θεωρείται ως νέα παραγωγική
επένδυσις η αγορά και εγκατάστασις εν τη χώρα καινουργών μηχανημάτων, η
ανέγερσις βιομηχανοστασίων, αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων και εν γένει
εγκαταστάσεων, ως και η απόκτησις πάσης φύσεως άλλων καινουργών παγίων
στοιχείων εξυπηρετούντων αμέσως την παραγωγικήν διαδικασίαν. Δεν θεωρείται
παραγωγική επένδυσις η αγορά επιβατηγών αυτοκινήτων μέχρι και έξι θέσεων, ως
και η αγορά οικοπέδων, καθ' ο ποσοστόν τα τελευταία ταύτα δεν καλύπτονται υπό
κτισμάτων εξυπηρετούντων την επιχείρησιν, ο δε απομένων ακάλυπτος χώρος δεν
τελεί εις εύλογον αναλογίαν προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως". Στην προκειμένη
περίπτωση το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε
ότι ορθώς δεν αναγνωρίσθηκαν προς έκπτωση τρία κονδύλια δαπανών εκ δρχ.
3.494.895, 529.703 και 340.341, που αφορούν αγορά εξαρτημάτων πρεσσών,
εξαρτημάτων μηχανημάτων ανοδειώσεως και σκευών - εργαλείων, αντιστοίχως, με τη
σκέψη ότι τα εν λόγω εξαρτήματα και σκεύη - εργαλεία δεν αποτελούν νέες
παραγωγικές επενδύσεις κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1, παρ. 2 του
Ν.Δ.1078/1971. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι "η προσβαλλόμενη
απόφαση, κατά εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του άρθρου 1, παρ. 2 του
Ν.Δ.1078/1971, έκρινε ως μη παραγωγικές τις επενδύσεις αυτές, γιατί αφορούν
αγορά εξαρτημάτων πρεσσών κ.λπ., ενώ τα κονδύλια αυτά αφορούν ουσιαστικά όργανα
για παραγωγή και έρευνα και με την έννοια αυτή εντάσσονται στις παραγωγικές
επενδύσεις με την έννοια του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν.1078/1971". Ετσι, όμως,
διατυπούμενος ο λόγος αναιρέσεως, είναι απορριπτέος, προεχόντως διότι δεν
ανταποκρίνεται στο πραγματικό της αποφάσεως.

9. Επειδή, τέλος, το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση,
έκρινε ότι ορθώς δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση κονδύλιο εκ δρχ. 210.000, που
αφορά δαπάνη για πληρωμή διοικητικής ποινής (κυρώσεως) λόγω παραβάσεως των
διατάξεων του Α.Ν.207/1967 "περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών,
βιοτεχνών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών κ.λπ." (ΦΕΚ
216/Α'), με τη σκέψη ότι η καταβολή του ποσού αυτού δεν συνιστά παραγωγική
δαπάνη κατά την έννοια του άρθρου 35 του Ν.Δ.3323/1955. Η κρίση αυτή είναι
νόμιμη, διότι η δαπάνη για την πληρωμή διοικητικής ποινής ή κυρώσεως λόγω
παραβάσεως διατάξεων διοικητικού νόμου, ως των διατάξεων του Α.Ν.207/1967, δεν
συνιστά πράγματι παραγωγική δαπάνη της επιχειρήσεως και, συνεπώς, είναι
απορριπτέος ως μη βάσιμος ο περί του εναντίον λόγος αναιρέσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο