Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 1941/1996 Ως δαπάνες εκ μισθών δεν αναγνωρίζονται ποσά επί των οποίων δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν απαλλάσσονται ρητά από το νόμο, όπως είναι όντως απαλλασσόμενες οι έκτακτες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, π.χ. δώρα γάμου του ασφαλισμένου ή τέκνων του, λόγω γέννησης τέκνων, βοήθημα στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου κ.λπ.

(Ως δαπάνες εκ μισθών δεν αναγνωρίζονται ποσά επί των οποίων δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν απαλλάσσονται ρητά από το νόμο, όπως είναι όντως απαλλασσόμενες οι έκτακτες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, π.χ. δώρα γάμου του ασφαλισμένου ή τέκνων του, λόγω γέννησης τέκνων, βοήθημα στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου κ.λπ. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.5. Επειδή, κατά το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν.Δ.4104/1960 "ο Οικονομικός Εφορος δια
τον καθορισμόν των κερδών του υποκειμένου εις φόρον εισοδήματος Φυσικού ή
Νομικού Προσώπου δεν υποχρεούται να συνυπολογίση, ως πραγματοποιηθείσας δαπάνας
εκ μισθών και ημερομισθίων, ποσά εφ' ων δεν κατεβλήθησαν αι υπέρ του ΙΚΑ ή
έτερου ασφαλιστικού Οργανισμού ασφαλιστικαί εισφοραί, εκτός εάν υπό της
κειμένης νομοθεσίας προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από της υποχρεώσεως
καταβολής εισφορών". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η οποία αποβλέπει να
εξασφαλίσει την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου
ασφαλιστικού Οργανισμού, δεν επιτρέπεται να εκπεσθούν από τα ακαθάριστα έσοδα
αποδοχές του προσωπικού (μισθοί, ημερομίσθια κ.λπ.) για τις οποίες δεν
καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, έστω και αν η καταβολή των εν λόγω αποδοχών
στο προσωπικό εκ μέρους της επιχειρήσεως αποδεικνύεται από τα τηρηθέντα κατά το
νόμο στοιχεία, εκτός αν στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση δεν υπάρχει κατά
νόμον υποχρέωση καταβολής εισφορών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο