Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

ΣτΕ 6157/1995 Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος δικηγόρος αναγκάσθηκε να ασχοληθεί με τον ανάπηρο υπερήλικα πατέρα του, με αντίστοιχη επίπτωση στην επαγγελματική του δραστηριότητα, συνιστά λόγο που ανάγεται στις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως του επαγγέλματός του και δικαιολογεί τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου βιωσιμότητας

(Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος δικηγόρος αναγκάσθηκε να ασχοληθεί με τον ανάπηρο υπερήλικα πατέρα του, με αντίστοιχη επίπτωση στην επαγγελματική του δραστηριότητα, συνιστά λόγο που ανάγεται στις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως του επαγγέλματός του και δικαιολογεί τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου βιωσιμότητας )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)5. Επειδή, ειδικότερα, όπως εκτίθεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσείων
με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1986, δήλωσε εισόδημα από
σύνταξη 778.926 δρχ. και ζημία από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου
96.727 δρχ. Στη συνέχεια η φορολογική αρχή εξέδωσε το από 4.7.1986
εκκαθαριστικό σημείωμα, με το οποίο το εισόδημα της Ζ' πηγής προσδιορίστηκε σε
275.000 δρχ., κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 9, παρ. 2 του
Ν.1591/1986. Το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο, μετά την εξαφάνιση της
πρωτόδικης αποφάσεως, με την οποία οι εν λόγω διατάξεις είχαν κριθεί
αντισυνταγματικές, αντιμετώπισε τους ισχυρισμούς του αναιρεσείοντος περί
συνδρομής λόγων που ανάγονταν στις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως του
επαγγέλματός του κατά τον κρίσιμο χρόνο και, ως εκ τούτου, δικαιολογούν τη μη
εφαρμογή του τεκμηρίου βιωσιμότητας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο ισχυρισμός ότι ο
υπερήλικας πατέρας του, ο οποίος έπασχε από ημιπληγία, νοσηλεύτηκε σε
νοσοκομείο και ο ίδιος απασχολήθηκε προσωπικώς μαζί του. Για την απόδειξη του
ισχυρισμού αυτού ο αναιρεσείων είχε προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
Το δικάσαν δικαστήριο, όμως, απέρριψε τον εν λόγω ισχυρισμό ως αβάσιμο, με τη
σκέψη ότι οι προβληθέντες λόγοι υγείας δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπο του
αναιρεσείοντος και δεν τον εμπόδισαν στην άσκηση του επαγγέλματός του. Η κρίση,
όμως, αυτή του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου δεν είναι νόμιμη, διότι το γεγονός
ότι ο αναιρεσείων αναγκάσθηκε να απασχοληθεί με τον ανάπηρο υπερήλικα πατέρα
του, με αντίστοιχη επίπτωση στην επαγγελματική του δραστηριότητα, συνιστά λόγο
που ανάγεται στις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως του επαγγέλματός του κατά το
κρίσιμο έτος της φορολογίας (1985) και δικαιολογεί τη μη εφαρμογή του ανωτέρω
τεκμηρίου βιωσιμότητας. Επομένως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο
απέρριψε ως αβάσιμο τον εν λόγω ισχυρισμό, κρίνοντας ότι νομίμως η φορολογική
αρχή εφήρμοσε το τεκμήριο βιωσιμότητας για τον προσδιορισμό του εισοδήματος Ζ'
πηγής του αναιρεσείοντος, οικονομικού έτους 1986, για το οποίο αυτός είχε
δηλώσει ζημία, κατέστησε την προσβαλλόμενη απόφασή του αναιρετέα, για το λόγο
δε αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, η απόφαση
αυτή πρέπει να αναιρεθεί, παρέλκει δε κατόπιν τούτων η εξέταση των λοιπών λόγων
αναιρέσεως ως αλυσιτελής και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το
πραγματικό της μέρος, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο