Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 357/1997 Εις την ειδικήν περίπτωσιν της διαδοχικής ασφαλίσεως συγκεκριμένου ησφαλισμένου εις το ΤΣΑ και εις φορέα ασφαλίσεως μισθωτών, το εν λόγω Ταμείον θεωρείται ως φορεύς ασφαλίσεως αυτοτελώς απασχολουμένων αν το πρόσωπον τούτο ησφαλίσθη παρ αυτώ αποκλειστικώς υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτου ή αν ο παρ αυτού χρόνος ασφαλίσεως τούτου υπό την ιδιότητα ταύτην υπερτερεί του χρόνου ασφαλίσεώς του υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού. Αντιθέτως, το ΤΣΑ θεωρείται ως φορεύς ασφαλίσεως μισθωτών, αν το εν λόγω πρόσωπον ησφαλίσθη παρ αυτώ αποκλειστικώς υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού ή αν ο παρ αυτώ χρόνος ασφαλίσεως τούτου υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού υπερτερεί του χρόνου ασφαλίσεώς του υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτου. Εν όψει δε του ως άνω υπολογισμού, οσάκις ορισμένον πρόσωπον ασφαλίζεται κατά την αυτήν χρονικήν περίοδον υπό διπλήν ιδιότητα (ιδιοκτήτου και οδηγού), η χρονική αυτή περίοδος πρέπει να θεωρείται ως χρόνος ασφαλίσεως ιδιοκτήτου.

(Εις την ειδικήν περίπτωσιν της διαδοχικής ασφαλίσεως συγκεκριμένου ησφαλισμένου εις το ΤΣΑ και εις φορέα ασφαλίσεως μισθωτών, το εν λόγω Ταμείον θεωρείται ως φορεύς ασφαλίσεως αυτοτελώς απασχολουμένων αν το πρόσωπον τούτο ησφαλίσθη παρ αυτώ αποκλειστικώς υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτου ή αν ο παρ αυτού χρόνος ασφαλίσεως τούτου υπό την ιδιότητα ταύτην υπερτερεί του χρόνου ασφαλίσεώς του υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού. Αντιθέτως, το ΤΣΑ θεωρείται ως φορεύς ασφαλίσεως μισθωτών, αν το εν λόγω πρόσωπον ησφαλίσθη παρ αυτώ αποκλειστικώς υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού ή αν ο παρ αυτώ χρόνος ασφαλίσεως τούτου υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού υπερτερεί του χρόνου ασφαλίσεώς του υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτου. Εν όψει δε του ως άνω υπολογισμού, οσάκις ορισμένον πρόσωπον ασφαλίζεται κατά την αυτήν χρονικήν περίοδον υπό διπλήν ιδιότητα (ιδιοκτήτου και οδηγού), η χρονική αυτή περίοδος πρέπει να θεωρείται ως χρόνος ασφαλίσεως ιδιοκτήτου. )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΔιαδοχική ασφάλιση - Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών
Σ.τ.Ε.: Α.357/1997


Εις την ειδικήν περίπτωσιν της διαδοχικής ασφαλίσεως συγκεκριμένου ησφαλισμένου
εις το ΤΣΑ και εις φορέα ασφαλίσεως μισθωτών, το εν λόγω Ταμείον θεωρείται ως
φορεύς ασφαλίσεως αυτοτελώς απασχολουμένων αν το πρόσωπον τούτο ησφαλίσθη παρ'
αυτώ αποκλειστικώς υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτου ή αν ο παρ' αυτού χρόνος
ασφαλίσεως τούτου υπό την ιδιότητα ταύτην υπερτερεί του χρόνου ασφαλίσεώς του
υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού. Αντιθέτως, το ΤΣΑ θεωρείται ως φορεύς
ασφαλίσεως μισθωτών, αν το εν λόγω πρόσωπον ησφαλίσθη παρ' αυτώ αποκλειστικώς
υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού ή αν ο παρ' αυτώ χρόνος ασφαλίσεως τούτου
υπό την ιδιότητα του μισθωτού οδηγού υπερτερεί του χρόνου ασφαλίσεώς του υπό
την ιδιότητα του ιδιοκτήτου. Εν όψει δε του ως άνω υπολογισμού, οσάκις
ορισμένον πρόσωπον ασφαλίζεται κατά την αυτήν χρονικήν περίοδον υπό διπλήν
ιδιότητα (ιδιοκτήτου και οδηγού), η χρονική αυτή περίοδος πρέπει να θεωρείται
ως χρόνος ασφαλίσεως ιδιοκτήτου.

<


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο