Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 2443/1996 Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, ύδρευσης κ.λπ., καθώς και αποσβέσεις επί της αξίας οικιών, ιδιοκτησίας εταιρίας, είναι δυνατό να αναγνωριστούν από τη Φορολογική Αρχή, μόνο εφόσον συνδέονται με το αντικείμενο της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της

(Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, ύδρευσης κ.λπ., καθώς και αποσβέσεις επί της αξίας οικιών, ιδιοκτησίας εταιρίας, είναι δυνατό να αναγνωριστούν από τη Φορολογική Αρχή, μόνο εφόσον συνδέονται με το αντικείμενο της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλομένη
απόφαση, η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από το ακαθάριστο
εισόδημα της εταιρίας ποσά 330.103 δρχ. και 692.381 δρχ., τα οποία αφορούν, το
μεν πρώτο σε δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών τελών υδρεύσεως,
πετρελαίου και διάφορες άλλες δαπάνες συντηρήσεως και επισκευής μιας οικίας,
ιδιοκτησίας της εταιρίας, στο κτήμα Βαρυμπόμπης, το δε δεύτερο σε απόσβεση της
αξίας μιας οικίας στο κτήμα Τατοϊου, ιδιοκτησίας της εταιρίας. Η προσθήκη των
λογιστικών αυτών διαφορών έγινε με την αιτιολογία ότι οι οικείες αυτές δεν
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εταιρίες, ούτε εκμισθώνονται και, συνεπώς,
τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως της πρώτης και οι αποσβέσεις της δευτέρας
δεν αποτελούν παραγωγικές δαπάνες. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η μη
αναγνώριση από τη φορολογική αρχή των εν λόγω δαπανών δεν είναι νόμιμη, με τη
σκέψη ότι οι οικίες αυτές αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία της
αναιρεσιβλήτου εταιρίας και ότι η συμβολή τους στη διεύρυνση των εργασιών της
επιχειρήσεώς της δεν αποκλείεται με τη χρησιμοποίηση των οικιών αυτών για τη
φιλοξενία πελατών και διευθυντικών στελεχών της. Η κρίση αυτή της
προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι η φορολογική
αρχή, αρνηθείσα την έκπτωση των ως άνω κονδυλίων, λόγω μη χρησιμοποιήσεως των
οικιών, θεώρησε ότι δεν συνδέονται με το αντικείμενο της επιχειρήσεως της
αναιρεσιβλήτου εταιρίας και, επομένως, το Διοικητικό Εφετείο, προκειμένου να
κρίνει περί του αντιθέτου, όφειλε να βεβαιώσει ότι οι οικίες πράγματι
χρησιμοποιήθηκαν για τη φιλοξενία πελατών και διευθυντικών στελεχών της
αναιρεσιβλήτου εταιρίας. Συνεπώς, για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο,
πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος αυτό και να
παραπεμφθεί η υπόθεση κατά το αναιρούμενο μέρος, που χρήζει διευκρινίσεως κατά
το πραγματικό, στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Δια ταύτα

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Αναιρεί εν μέρει την υπ' αριθ. 2608/1989 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση κατά το αναιρούμενο μέρος, συμφώνως
προς το σκεπτικό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο