Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 852/1996 Η πράξη επιβολής προστίμου βασισθείσα σε έλεγχο βιβλίων και στοιχείων, τα οποία παρελήφθησαν από υπάλληλο της Φορολογικής Αρχής με συναίνεση του επιχειρηματία, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία κατάσχεσης, είναι Πράξη νομικώς πλημμελής και ακυρωτέα

(Η πράξη επιβολής προστίμου βασισθείσα σε έλεγχο βιβλίων και στοιχείων, τα οποία παρελήφθησαν από υπάλληλο της Φορολογικής Αρχής με συναίνεση του επιχειρηματία, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία κατάσχεσης, είναι Πράξη νομικώς πλημμελής και ακυρωτέα )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)3. Επειδή, στο άρθρο 45 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ.99/1977)
ορίζονται τα εξής: "1. Ο Οικονομικός Εφορος και ο υπ' αυτού οριζόμενος
υπάλληλος δικαιούται, καθ' οιανδήποτε εργάσιμον δια τον υπόχρεον ώραν, να
λαμβάνει γνώσιν, να ελέγχη και να θεωρή όλα τα βιβλία και στοιχεία τα υπό του
παρόντος Κώδικος ή ετέρων νόμων οριζόμενα, ως και τα προαιρετικώς τηρούμενα υπό
του υποχρέου και να λαμβάνη γνώσιν οιουδήποτε ετέρου βιβλίου, εγγράφου ή
στοιχείου ... ευρισκομένου εις την επαγγελματικήν εγκατάστασιν του
επιτηδευματίου ή εις το κατάστημα παντός ετέρου υποχρέου. Ο έλεγχος των
οριζομένων υπό του παρόντος Κώδικος βιβλίων και στοιχείων δύναται να γίνει και
εις το Κατάστημα της Οικονομικής Εφορίας, οσάκις η διενέργεια τούτου εις την
επαγγελματικήν εγκατάστασιν του επιτηδευματίου ή εις το κατάστημα παντός ετέρου
υποχρέου τυγχάνει εξαιρετικώς δυσχερής. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο υπόχρεος
καλείται υπό του Οικονομικού Εφόρου εγγράφως και επί αποδείξει δια την
προσκόμισιν των βιβλίων και στοιχείων. 2. ... 4. Υπαρχούσης παρά τω αρμοδίω
Επιθεωρητή Οικονομικών Εφοριών ή τω αρμοδίω Οικονομικώ Εφόρω βασίμου υπονοίας
ότι εις την επαγγελματικήν εγκατάστασιν του επιτηδευματίου ή εις το κατάστημα
παντός ετέρου υποχρέου αποκρύπτονται βιβλία, έγγραφα, εμπορεύματα ή άλλα
στοιχεία, τα οποία ασκούν επιρροήν επί του ακριβούς προσδιορισμού της
φορολογητέας ύλης, ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών ... δύναται, αιτήσει του
αρμοδίου Επιθεωρητού Οικονομικών Εφοριών ή του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, να
αναθέτη εις ανακριτικόν υπάλληλον την ανεύρεσιν των βιβλίων ... ή άλλων
στοιχείων... Τα κατά την έρευναν τυχόν ανευρισκόμενα τοιαύτα βιβλία, έγγραφα
και λοιπά στοιχεία κατάσχονται και παραδίδονται εις τον αρμόδιον Οικονομικόν
Εφορον... Περί της ερεύνης και της κατασχέσεως συντάσσεται έκθεσις υπογραφομένη
υπό των ενεργούντων ταύτην, αντίγραφον δε ταύτης επιδίδεται εις τον υπόχρεον...
5. Εάν κατά την ενέργειαν του φορολογικού ελέγχου υποπέσουν εις την αντίληψιν
του ενεργούντος των ελέγχον βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία σχετιζόμενα προς
τον έλεγχον, εκ των οποίων είναι ενδεχόμενον να προκύπτη απόκρυψις φορολογητέας
ύλης, κατάσχονται υπό του ενεργούντος τον φορολογικόν έλεγχον και παραδίδονται
εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον... Επί των κατασχέσεων της παρούσης
παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της προηγουμένης παρ. 6. Εις τας
περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται κατάσχεσις και των
κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων..."
Εξάλλου, με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ.960/1978 (ΦΕΚ 237/Α') συνεστήθη
ειδική φορολογική περιφερειακή υπηρεσία υπό τον τίτλο "Υπηρεσία Ελέγχου
Διακινήσεως Αγαθών" (ΥΠ.Ε.Δ.Α.), ενώ, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του
άρθρου 19 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος και της εκδοθείσης, κατ'
εξουσιοδότηση του άρθρου 49, περ. α' του Π.Δ.99/1977, υπ' αριθ. Σ.3058/296/
/27 Μαϊου-6 Ιουνίου 1980 ΑΥΟ (ΦΕΚ 518/Β'), οι ανωτέρω αναφερόμενες ελεγκτικές
αρμοδιότητες των Οικονομικών Εφόρων προβλέπονται κατ' αρχήν και για τους
προϊσταμένους της υπηρεσίας αυτής και των παραρτημάτων της, οι οποίοι,
ειδικότερα τα κατασχόμενα από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους βιβλία,
έγγραφα και λοιπά στοιχεία, παραδίδουν ή αποστέλλουν, μαζί με την οικεία έκθεση
κατασχέσεως, στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο για τον έλεγχό τους (παρ. 5 του
άρθρου 19), κατά την ενάσκηση δε των αρμοδιοτήτων τους έχουν, σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου αυτού, όλα τα κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. δικαιώματα και
υποχρεώσεις του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου.

4. Επειδή, από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι ο έλεγχος των βιβλίων και
στοιχείων ενεργείται, κατ' αρχήν, στην επαγγελματική εγκατάσταση του
επιτηδευματία. Μπορεί, όμως, να γίνει εκτός της επαγγελματικής εγκαταστάσεως
του υποχρέου και, ειδικότερα, στο κατάστημα της αρμόδιας φορολογικής αρχής,
είτε στην περίπτωση που ο έλεγχος στην επαγγελματική εγκατάσταση είναι
εξαιρετικά δυσχερής, οπότε ο υπόχρεος καλείται από τον Οικονομικό Εφορο
εγγράφως και επί αποδείξει για την προσκομιδή των βιβλίων και στοιχείων του,
κατά το άρθρο 45, παρ. 1, εδ. β' και γ' του Π.Δ.99/1977, είτε στις περιπτώσεις
των παρ. 4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου, δηλαδή μετά από κατάσχεση των βιβλίων και
στοιχείων, οπότε αυτά αφαιρούνται από την επαγγελματική εγκατάσταση του
υποχρέου και παραδίδονται για έλεγχο στον Οικονομικό Εφορο. Εν όψει αυτών,
πέραν της προσκομιδής από τον ίδιο τον επιτηδευματία των βιβλίων και στοιχείων
του στον Οικονομικό Εφορο (ήδη Προϊστάμενο ΔΟΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
ανωτέρω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Σ., σε κάθε άλλη περίπτωση
αφαιρέσεως ή, γενικότερα, παραλαβής από υπαλλήλους της οικείας ΔΟΥ ή της
ΥΠ.Ε.Δ.Α. βιβλίων και στοιχείων από την επαγγελματική εγκατάσταση του υποχρέου,
προκειμένου αυτά εν συνεχεία να παραδοθούν για έλεγχο στον προϊστάμενο της
αρμόδιας φορολογικής αρχής, πρέπει, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, να
τηρείται η διαδικασία κατασχέσεως των εν λόγω βιβλίων και στοιχείων.

5. Επειδή, από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτουν τα εξής: Ο αναιρεσίβλητος
κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο (1/1-31.12.1983) εκμεταλλεύθηκε
γραφείο τουρισμού με έδρα την Αθήνα. Με την ένδικη πράξη ο Α' Οικονομικός
Εφορος Αθηνών επέβαλε εις βάρος του πρόστιμο συνολικού ύψους 13.910.000 δρχ.
(το οποίο μειώθηκε με την πρωτόδικη απόφαση στο ποσό των 6.915.000 δρχ.) για
παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. Οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν από έλεγχο αφ' ενός μεν
ανεπίσημων στοιχείων της επιχειρήσεως του αναιρεσιβλήτου που είχαν κατασχεθεί
από υπαλλήλους της ΥΠ.Ε.Δ.Α., αφ' ετέρου δε των επίσημων βιβλίων και στοιχείων
της ίδιας επιχειρήσεως. Τα τελευταία είχαν παραληφθεί από εφοριακό ελεγκτή προς
έλεγχο στο κατάστημα της φορολογικής αρχής με απόδειξη παραλαβής. Το δικάσαν
Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι εφ' όσον τα κατά τον Κ.Φ.Σ. τηρηθέντα
βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως του αναιρεσιβλήτου παρελήφθησαν προς
έλεγχο και ελέγχθηκαν στο κατάστημα της φορολογικής αρχής με απλή απόδειξη
παραλαβής, χωρίς να έχουν κατασχεθεί και χωρίς η φορολογική αρχή να έχει
επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η διενέργεια του ελέγχου στο κατάστημα της εν
λόγω επιχειρήσεως ήταν εξαιρετικά δυσχερής, η βάσει του ελέγχου αυτού εκδοθείσα
ένδικη πράξη προστίμου ήταν νομικώς πλημμελής και ακυρωτέα.

6. Επειδή, εν όψει των πραγματικών περιστατικών που έγιναν δεκτά από το
Διοικητικό Εφετείο και δεν αμφισβητήθηκαν, η ένδικη πράξη προστίμου, βασισθείσα
σε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων του αναιρεσίβλητου επιτηδευματία, τα οποία
παρελήφθησαν από υπάλληλο της φορολογικής αρχής από το κατάστημά του, χωρίς να
έχει τηρηθεί η διαδικασία κατασχέσεώς των, ήταν νομικώς πλημμελής και ακυρωτέα,
όπως ορθώς έκρινε η προσβαλλόμενη απόφαση, ανεξαρτήτως της ειδικότερης
αιτιολογίας της. Συνεπώς, ο λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι ήταν
νόμιμη η παραλαβή των βιβλίων και στοιχείων του αναιρεσίβλητου από το κατάστημά
του και με τη συναίνεσή του, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας κατασχέσεως και
ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν ήταν υποχρεωμένη η φορολογική αρχή να επικαλεσθεί
και να αποδείξει ότι ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων αυτών στο κατάστημα
του αναιρεσιβλήτου ήταν εξαιρετικά δυσχερής, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, εφ'
όσον, όπως εκτέθηκε σε προηγούμενη σκέψη, η παραλαβή των επίσημων βιβλίων και
στοιχείων του επιτηδευματία από το κατάστημά του προς έλεγχο στο κατάστημα της
φορολογικής αρχής προϋποθέτει τήρηση της διαδικασίας κατασχέσεως του άρθρου 45
του Κ.Φ.Σ. Εξ άλλου και ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η
επίδοση στο αναιρεσίβλητο του σημειώματος του άρθρου 45, παρ. 8 του Κ.Φ.Σ.,
καλύπτει τη νομιμότητα του ελέγχου που διενεργήθηκε στο κατάστημα της
φορολογικής αρχής, χωρίς τη συνδρομή της προϋποθέσεως του άρθρου 45, παρ. 1 του
Κ.Φ.Σ. (ήτοι χωρίς την επίκληση και απόδειξη εκ μέρους της φορολογικής αρχής
της εξαιρετικής δυσχέρειας του ελέγχου στο κατάστημα του αναιρεσίβλητου
επιτηδευματία), είναι απορριπτέος εν πάσει περιπτώσει ως απαράδεκτος, εφ' όσον
βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά (έκδοση και επίδοση του σημειώματος του
άρθρου 45, παρ. 8 του Κ.Φ.Σ.), τα οποία δεν προκύπτουν από την προσβαλλόμενη
απόφαση.

7. Επειδή, συνεπώς, μη προβαλλομένου άλλου λόγου αναιρέσεως, η κρινόμενη αίτηση
πρέπει να απορριφθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο