Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2003 ]

ΠΟΛ.1049/11.3.2003 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις «Σούπερ -Μάρκετ »

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις «Σούπερ -Μάρκετ »)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2003

Αριθμ.Πρωτ.: 1023445/281/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1049


ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις Σούπερ-Μάρκετ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' (υποπερίπτωση γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α').

2. Τη με αριθμ. 1100383/1330/ΑΌ006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι η Α.Υ.Ο.10872411/688/0015/ ΠΟΛ.1219/18.9.2001 (ΦΕΚ 1239 B'/24-9-2001) με την οποία ρυθμίστηκε ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις «Σούπερ - Μάρκετ» λήγει την 31-12-2002 ή 30-6-2003 ή άλλη ημερομηνία εντός του 2003 (για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχειριστική περίοδο 30-δ ή άλλη ημερομηνία).

4. Την ανάγκη τήρησης πλήρως του βιβλίου αποθήκης για ελεγκτικούς σκοπούς από τα Σούπερ - Μάρκετ, τα οποία επί σειρά ετών είχαν απαλλαγεί από την τήρηση του κατά την εξαγωγή, λαμβανομένης υπόψη και της διαθέσιμης μηχανογραφικής τεχνολογίας η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη του γραμμικού κώδικα στα εμπορευόμενα είδη καθιστά εφικτή πλέον την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και κατά την εξαγωγή.

5. Τις ιδιαιτερότητες ορισμένων ειδών από τα είδη που εμπορεύονται οι εν λόγω επιχειρήσεις.

6. Την εγγραφή των δεδομένων του βιβλίου αποθήκης σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM) από 1.9.2002 σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1167/2003 και τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 όπως ισχύουν από 1.1.2003.

7. Την ανάγκη να τους δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους.

8. Τις σχετικές προτάσεις της Ε.Λ.Β. όπως διατυπώθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της 11.12.2002 και 12.2.2003.

9. Τέλος ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Aποφασίζουμε:

1. Παρέχεται στις επιχειρήσεις των σούπερ μάρκετ η δυνατότητα τήρησης του βιβλίου αποθήκης για μία ακόμη χρήση, με τον τρόπο που όριζαν οι Α.Υ.0.0.1116682/1082/0015/ ΠΟΛ.1311/20.12.2000 και 1087241 /688/ ΠΟΛ.1219/18.9.2001

2. Για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2004 και μετά το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί ως ακολούθως:

Α.) Για τα τρόφιμα και ποτά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, παρεχόμενης της δυνατότητας:

α) Κριτήριο χαρακτηρισμού του είδους για τα κρέατα που διαθέτονται τεμαχισμένα να λαμβάνονται υπόψη το είδος του ζώου (μοσχάρια, αρνιά, κατσίκια κ.λπ.) ανεξάρτητα από το τμήμα του ζώου από το οποίο προέρχεται το πωλούμενο κρέας, καθώς και η προέλευση του (εσωτερικού - εξωτερικού).

β) Ενημέρωσης των μερίδων του βιβλίου αποθήκης. ως προς την εξαγωγή για πωλούμενα λιανικώς κρέατα, τυριά, αλλαντικά, ψάρια και λοιπά ζυγιζόμενα είδη, με βάση το ημερήσιο συγκεντρωτικό δελτίο της ζυγιστικής μηχανής στο οποίο θα αναγράφεται το είδος, η ποσότητα και αξία του αγαθού που πωλήθηκε. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η ταινία της ζυγιστικής μηχανής που παραμένει ως στέλεχος των πιο πάνω ημερήσιων συγκεντρωτικών δελτίων διαφυλάσσεται στο προβλεπόμενο χρόνο διαφύλαξης των στοιχείων από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ. Β. Για τα λοιπά είδη το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, με δυνατότητα τήρησης της εξαγωγής σε μερίδες κατά γενική κατηγορία όμοιων ειδών νια τα είδη τιμής κτήσης έως 10 ευρώ.


3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο