Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2004 ]

ΠΟΛ.1018/10.2.2004 Οδηγίες για την επιστροφή Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης των αγροτών, έτους 2003.

(Οδηγίες για την επιστροφή Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης των αγροτών, έτους 2003.)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1012913/463/67/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
II. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔ.ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1018

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την επιστροφή Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης των αγροτών, έτους 2003.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 21 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου, για το έτος 2003 η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43A ) καθορίζεται στα εννέα και μισό δωδέκατα (9,5/12) του συνολικού ποσού που θα δικαιούνταν οι αγρότες του γενικού (κανονικού) και ειδικού καθεστώτος για ολόκληρο το έτος.

Διευκρινίζεται ότι, η προαναφερόμενη επιστροφή αντιστοιχεί σε Ε.Φ.Κ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης που χρησιμοποίησαν οι αγρότες μέχρι τις 15-10-2003, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή χορηγήθηκε στους αγρότες, για αποκλειστική χρήση στη γεωργία, στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, στις ιχθυοκαλλιέργειες και στη δασοκομία, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (άρθρο 21 παρ. 2 περ. α΄).

Επομένως η επιστροφή αυτή Ε.Φ.Κ θα πραγματοποιηθεί το τρέχον έτος σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1039180/1992/545/Α0014/ , όπως ισχύει,

Καθώς και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο Π.953/432/64/ προκειμένου για επιστροφή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

2. Για τον προσδιορισμό του ποσού του Ε.Φ.Κ. που δικαιούται επιστροφής ο

αγρότης, το ποσό του φόρου που προκύπτει από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. όπως ισχύει, εφαρμογή των κατ΄ αποκοπή συντελεστών επιστροφής Ε.Φ.Κ (2% για φυτική παραγωγή και 0,60% για λοιπές κατηγορίες) στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αγρότη, θα πολλαπλασιάζεται επί το κλάσμα 9,5/12. Το ποσό που προκύπτει από την μαθηματική αυτή πράξη θα αποτελεί το προς επιστροφή ποσό Ε.Φ.Κ.

Για το σκοπό αυτό στις σχετικές αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους αγρότες από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Ιουλίου 2004 ήτοι στον πίνακα Γ της «ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» για την επιστροφή του Φ.Π.Α και του Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος (έντυπο 010 - ΦΠΑ, έκδοση 2003), καθώς και στον πίνακα Β΄ της «ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ» για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, θα αναγραφεί χειρόγραφα συνέχεια των συντελεστών 0,60% και 2% η ένδειξη « x 9,5/12».

Επομένως, στο έντυπο της αίτησης (έντυπο 010 ΦΠΑ έκδοση 2003) και στους κωδικούς 214 και 215 θα αναγράφεται το τελικό διαιρούμενο για επιστροφή ποσό του Ε.Φ.Κ., όπως αυτό προκύπτει από τον προαναφερόμενο υπολογισμό.

Παραδείγματα

α) Έστω ότι αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το έτος 2003 συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των προϊόντων του φυτικής παραγωγής (συντελεστής Ε.Φ.Κ 2%) 100.000 Ευρώ. Δικαιούται επιστροφής Ε.Φ.Κ.:

100.000 x 2% x 9.5/12 = 2.000 x 9,5 : 12 = 1.583,33 Ευρώ

Το ποσό αυτό φόρου καταχωρείται στον κωδικό 215 της αίτησης επιστροφής.

β) Άλλος αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το ίδιο έτος συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των προϊόντων του των λοιπών κατατηγοριών παραγωγής (συντελεστής Ε.Φ.Κ. 0,60%) 200.000 Ευρώ.

Δικαιούται επιστροφής Ε.Φ.Κ.:

200.000 x 0,60% x 9,5/12 = 1.200 x 9,5 : 12 = 950 Ευρώ

Το ποσό αυτό φόρου καταχωρείται στον κωδικό 214 της αίτησης επιστροφής.

Σημειώνεται ότι ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

Κατά τα λοιπά για την επιστροφή του φόρου αυτού θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω αποφάσεις διαδικασία.

1. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 21 καταργούνται από την έναρξη εφαρμογής του (δημοσίευση του νόμου) οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του Ν.2386/1996 .

Κατόπιν αυτού το έτος 2003 (οικον. έτος 2004) είναι το τελευταίο έτος για το οποίο οι αγρότες δικαιούνται επιστροφής Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης. Από το επόμενο οικονομικό έτος (2005) δε θα γίνεται καμία επιστροφή. Ε.Φ.Κ., από τις Δ.Ο.Υ στους αγρότες για πετρέλαιο οποιουδήποτε είδους, που θα αφορά τα έτη 2004 και επόμενα, αφού ο Ε.Φ.Κ. έχει ήδη σχεδόν μηδενισθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο