Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1182/13.9.2012.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2004 ]

ΠΟΛ.1013/5.2.2004 Διαδικασία φορολογίας των ΚΤΕΛ Α.Ε., των ΚΤΕΛ, των μετόχων και των μελών αυτών.

(Διαδικασία φορολογίας των ΚΤΕΛ Α.Ε., των ΚΤΕΛ, των μετόχων και των μελών αυτών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Φεβρουάριου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1011293/94/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΠΟΛ 1013

ΘΕΜΑ: Διαδικασία φορολογίας των ΚΤΕΛ Α.Ε., των ΚΤΕΛ, των μετόχων και των μελών αυτών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύουν, και ειδικότερα:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38,
β) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των περ. γη' και στ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').
3. Τις διατάξεις του Ν.2963/2001, και ειδικότερα:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3,
β) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5.
4. Την υπ' αριθ. Οικ.Β-1189/37/8.1.2003 (ΦΕΚ 25/Β') απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Την υπ' αριθ. Οικ.Β-36933/2804/26.6.2002 (ΦΕΚ 862/Β') απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
6. Την υπ' αριθ. 1065956/8.63/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τα ΚΤΕΛ που λειτουργούν με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2963/2001, τα οποία εκμεταλλεύονται αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και οι μέτοχοι αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, για την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν.

2. Κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε. συντάσσει κάθε τρίμηνο θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ εκκαθάριση προς κάθε ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου, μέχρι την δέκατη (10η) μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του κάθε τριμήνου, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου τριμήνου, στην οποία αναφέρονται:
- Τα ακαθάριστα έσοδα και οι δαπάνες που πραγματοποίησαν τα ΚΤΕΛ Α.Ε. μέσα στο ίδιο τρίμηνο σύμφωνα με την απόφαση Οικ.Β-1189/37/8.1.2003 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
- Η συνολική αποζημίωση των ιδιοκτητών - μετόχων για την εκμίσθωση των λεωφορείων τους, η οποία διαχωρίζεται κατά συντελεστή ΦΠΑ όταν τα ΚΤΕΛ Α.Ε. εκτός από τα έσοδα από εισιτήρια για την μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, που υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 8%, πραγματοποιούν και έσοδα από μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και άλλες πράξεις που υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 18%. Για το διαχωρισμό αυτό εφαρμόζεται η αναλογία που έχουν ανά συντελεστή ΦΠΑ τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε. το ίδιο τρίμηνο.
- Τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ΚΒΣ, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το όνομα του ιδιοκτήτη ή στην περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών την επωνυμία της κοινωνίας ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, το ποσό της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) κατά συντελεστή ΦΠΑ για το τρίμηνο που αφορά η εκκαθάριση και ο αναλογών ΦΠΑ.

3. Αμέσως μετά την έκδοση της, η πιο πάνω εκκαθάριση παραδίδεται στον ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου που αφορά και αποτελεί για αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, το νόμιμο φορολογικό στοιχείο κτήσης της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) και συμπεριλαμβάνεται στις εκροές της φορολογικής περιόδου. Αντίστοιχα αποτελεί στοιχείο δαπάνης για το ΚΤΕΛ Α.Ε. και συμπεριλαμβάνεται στις εισροές της φορολογικής περιόδου.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.2963/2001, καθώς και για τα μέλη αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εφαρμόζουν για τον υπολογισμό του μερίσματος που αναλογεί, την ισχύουσα για τα ΚΤΕΛ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθ.οικ.Β36933/2804/26.6.2002.

5. Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και προκειμένου περί συνιδιοκτησίας ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, υποχρεούται να τηρεί βιβλία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΒΣ, όχι κατώτερη της δεύτερης κατηγορίας, στα οποία θα καταχωρεί εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΒΣ, το λαμβανόμενο μίσθωμα - μέρισμα, τον αναλογούντα ΦΠΑ, τις λειτουργικές δαπάνες του λεωφορείου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί στοιχεία στο όνομα του και σε ιδιαίτερη στήλη τον εκπιπτόμενο ΦΠΑ.

6. Η ΑΥΟ Π.1470/1405/410/ΠΟΛ.61/24.2.1987 παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας.

7. Εκκαθαρίσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΤΕΛ Α.Ε. μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.1470/1405/410/ΠΟΛ.61/24.2.1987, γίνονται δεκτές ως φορολογικό στοιχείο.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο