Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2004 ]

ΠΟΛ.1015/6.2.2004 Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού.

(Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1011294/70/Α΄ 0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1015

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού.

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία».
2) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού έλεγχου και άλλες διατάξεις».
3) Την υπ' αριθ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985/Β), με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1) Η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 και το πιστοποιητικό αυτό αποτελούν ενιαίο έντυπο, τον τύπο και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζουμε σύμφωνα με το σχέδιο που είναι συνημμένο στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2) Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 ως ακολούθως:
- Η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για περιουσιακά στοιχεία, που αποτελούν αντικείμενο κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, υποβάλλεται ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (FAX) στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την αρμόδια για την κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ή την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου του πιστοποιητικού.
- Αν το πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής απαιτείται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν αντικείμενο κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, η αίτηση για τη χορήγηση του μπορεί να υποβάλλεται και από το συμβολαιογράφο, ο οποίος θα συντάξει το μεταβιβαστικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, στη ΔΟΥ την αρμόδια για τη μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων.
- Η ΔΟΥ, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, την καταχωρεί και αποστέλλει άμεσα αντίγραφα αυτής με FAX στις συναρμόδιες ΔΟΥ, προκειμένου με οίκοθεν διαδικασία να διαπιστώσει την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και το ποσό του επιμεριστικά αναλογούντα φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και να παραδώσει το πιστοποιητικό, μετά την εξόφληση του φόρου, στο φορολογούμενο ή στο συμβολαιογράφο.

3) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Συνημμένο: Ενα σχέδιο αίτηση - πιστοποιητικού:ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο