Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2004 ]

ΠΟΛ.1009/28.1.2004 Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99 , ΠΟΛ.1220 (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.99) που αφορά στην επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών και της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1110761/5082 /ΟΟΤΥ/ Δ/19.12.01 , ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ 1749/Β/31.12.01) που αφορά στον καθορισμό των τιμών Εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του Ν. 1249/1982, στο Νομό Φλώρινας.

(Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99 , ΠΟΛ.1220 (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.99) που αφορά στην επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών και της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1110761/5082 /ΟΟΤΥ/ Δ/19.12.01 , ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ 1749/Β/31.12.01) που αφορά στον καθορισμό των τιμών Εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του Ν. 1249/1982, στο Νομό Φλώρινας.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1006861/254/ΟΟΤΥ/Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΟΛ 1009

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99, ΠΟΛ.1220 (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.99) που αφορά στην επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών και της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1110761/5082/ΟΟΤΥ/Δ/19.12.01 , ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ 1749/Β/31.12.01) που αφορά στον καθορισμό των τιμών Εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του Ν. 1249/1982, στο Νομό Φλώρινας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄/5.4.82), του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄/7.11.84) και του άρθρου 10 του Ν. 2386/7.3.1996 (ΦΕΚ 43 Α΄) και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2/Α΄/3.1.89)

2. Τις ιδιαιτερότητες της γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως χρήση (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κ.λ.π.) οικοδομική εκμετάλλευση, θέση (εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό), απόσταση από θάλασσα, αρτιότητα, απαλλοτρίωση κ.λ.π

3. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων όπως ιδία χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, βιομηχανικό κτίριο κλπ.), επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά. απαλλοτρίωση κ.λ.π.)

4. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαία.

5. Την αριθ. πρωτ. 1110761/5082/ΟΟΤΥ/Δ/19.12.01, (ΦΕΚ 1749/Β΄/31.12.01) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθ. πρωτ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99, (ΦΕΚ 2082/Β΄/26.11.99) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

7. Το υφιστάμενο καθεστώς στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Γερμανού Δήμου Πρεσπών και στην Κοινότητα Βαρικού του Νομού Φλώρινας ως προς την διαχείριση και εξαγορά των ανταλλαξίμων περιουσιών από τους κατόχους - εκμεταλλευτές.

8. Την αρ. πρ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β΄/31.10.01) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών οικονομικών».

9. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την μείωση κατά 50% των τιμών που ορίστηκαν με:

i. Απόφαση με αριθ. πρωτ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99, ΠΟΛ 1220 (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.99) που αφορά στην επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιoρισμoύ της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε και ισχύει σε ευρώ με την απόφαση με αρ. πρωτ. 1116884/5182/00TY/Δ/19.12.01 (ΦΕΚ 1753/Β΄/31.12.01)

ii. και Απόφαση με αριθ. πρωτ. 1110761/5082/ΟΟΤΥ/Δ/19.12.01, (ΦΕΚ 1749/Β΄/31.12.01) που αφορά στον καθορισμό των τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41 α του Ν. 1249/1982.

2. Η παραπάνω μείωση αφορά αποκλειστικά και μόνο ακίνητα που μεταβιβάζονται από την Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας προς τους κατόχους-εκμεταλλευτές αγροτεμαχίων Κοινότητας Βαρικού Νομού Φλώρινας και κτισμάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Αγ. Γερμανού Δήμου Πρεσπών Νομού Φλώρινας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 357/1976

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης των παραπάνω ακινήτων ο προσδιορισμός της αξίας τους θα γίνεται στο 100% των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών ακινήτων που θα ισχύουν κατά το χρόνο μεταβίβασής τους.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο