Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2006 ]

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Γ2γ/26913/22.12.06 Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας.

(Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Γ2γ/26913
(ΦΕΚ Β 1860 22.12.2006)

Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 "Περί κυρώσεως της από 29  Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας  "Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει  υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης"
(ΦΕΚ126/Α΄).

 2. Της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/2006 (ΦΕΚ 769/ 27.6.2006) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.".

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

 4. της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/ Α΄) "τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 (Ίδρυση Ε.Κ.Δ.Δ.), ίδρυση Ε.Σ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις".

 5. Το έγγραφο υπ' αριθμ. 23613/23.11.2006 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με το οποίο ζητείται καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. σε όλη την επικράτεια 9.00-13.00, με σκοπό τον συνδυασμό της εξυπηρέτησης του κοινού με το εξίσου σημαντικό ελεγκτικό
έργο των ανωτέρω υπηρεσιών.

 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Τον καθορισμό των ωρών εισόδου του κοινού στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας όλης της επικράτειας από 9.00 -13.00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2006

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο