Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2000 ]

Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.01.00 Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής περιφέρειας Αττικής .

(Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής περιφέρειας Αττικής .)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321
ΦΕΚ Β Αρ.Φύλλου 89/2-2-2000    
Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ.    της περιοχής διοικητικής περιφέρειας Αττικής .    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


Εχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του ν. 1157/81 " Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας " Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης ".

2. Της Υπουργικής Απόφασης αρ. ΔΙΟΔ/Φ.61/237/6260/1987 " Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημ. Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Λ.Π.

3. Του Π.Δ. 373/1995 " Συγχώνευση των Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους ".

4. Του Π.Δ. 400/95 " Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της ".

5. Την Απόφαση αρ. 8211/ΦΕΚ 198/Β/8-3-1999 " Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Το έγγραφο του Υπουργείου Oικονομικών αρ. 1103167/1396/0006Δ 3 Νοεμβρίου 1999, με το οποίο ζητείται η έκδοση Απόφασης για τον καθορισμό ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.0.Υ. της περιοχής διοικητικών της Περιφέρειας Αττικής.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :


1. Καθορίζουμε το ωράριο υποδοχής του κοινού στις Δ.Ο.Υ της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες ως εξής :

α) Χειμερινό ωράριο εργασίας Υπηρεσιών : ώρες εισόδου κοινού : 8.00 π.μ. - 13.30 μ.μ.

θερινό ωράριο εργασίας Υπηρεσιών :  ώρες εισόδου κοινού : 7.30 π.μ. - 13.00 μ.μ.

β) Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις Δ.Ο.Υ. σε θέματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ., Αυτοκινήτων και Εισοδήματος γίνεται τέσσερις (4) μόνο ημέρες την εβδομάδα και κατά τις ώρες που ορίζεται ανωτέρω (δηλαδή 07.30 π.μ - 13.00 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο και 08.00 π.μ. - 13.30 μ.μ. κατά τη χειμερινή περίοδο.

Τα ανωτέρω Τμήματα ή Γραφεία Κ.Β.Σ., Αυτοκινήτων και Εισοδήματος δεν συναλλάσσονται με το κοινό την Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της εσωτερικής εργασίας τους.

2 Κατ' εξαίρεση, τα παραπάνω Τμήματα ή Γραφεία (Κ.Β.Σ., Αυτοκινήτων και Εισοδήματος), οφείλουν να εξυπηρετούν τους πολίτες και κατά την Παρασκευή για ορισμένα θέματα, όταν ο Προϊστάμενος αυτών κρίνει ότι, τούτο επιβάλλεται λόγω επειγουσών αναγκών των πολιτών ή το επιτρέπουν οι επίρρατούσες κάθε φορά σχετικές λειτουργικές ανάγκες και συνθήκες της οικείας Δ.Ο.Υ.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2000
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛEΩΝΙΔΑΣ TZANHΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο