Σχόλια

Η παρούσα, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του ν. 1731/1987, καταργήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Β.2. της παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 από 07-04-2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-1987 ]

Π.2070/20.3.1987 Φ.Π.Α στις πράξεις επί αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που ενεργούνται α­πό τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

(Φ.Π.Α στις πράξεις επί αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που ενεργούνται α­πό τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Π.2070/20.3.1987, ΠΟΛ. 109.

Θέμα :Φ.Π.Α στις πράξεις επί αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που ενεργούνται α­πό τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή των διατάξεων του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες δια­τάξεις» (ΦΕΚ 125 Α"), όπως τροποποιήθηκε, συμ­πληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 «καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες ρυθμί­σεις» (ΦΕΚ 204 Α').

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ­θρου 5 του Ν. 1642/1986, δεν έχουν εφαρμογή στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση πώλησης αυτούσιων αγρο­τικών προϊόντων που ενεργούνται από αγροτι­κές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 του ίδιου νόμου, με την προϋπόθεση ότι η πώληση αυτή γίνεται προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στις πωλή­σεις που γίνονται στους χώρους των κεντρικών αγορών διακίνησης αυτούσιων αγροτικών προϊ­όντων.

β) Στην περίπτωση αγοράς από αγροτικές συ­νεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό τρί­των, υποκείμενων στο φόρο, αυτούσιων αγρο­τικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθε­στώτος του άρθρου 33.

2. Η παράδοση αγαθών που ενεργείται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, εκτός από την προμή­θεια που λαμβάνουν αυτές κατά την εκκαθάριση εκδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. και η οποία επιβαρύνεται με το φόρο αυτό και με τον αντίστοιχο συντελεστή του αγαθού, ο ο­ποίος καταβάλλεται στο δημόσιο από τις Ορ­γανώσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου νόμου και την Π.

738/723/30.1.1987 απόφαση του Υπουργού Οι­κονομικών.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προη­γούμενων παραγράφων 1 και 2, θεωρούνται ως μεμονωμένοι αγρότες του άρθρου 33 και τα μέ­λη των «ομάδων παραγωγών ή καλλιεργητών», που δεν έχουν περιβληθεί οποιοδήποτε νόμιμο τύπο.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Ιανουα­ρίου 1987.

Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, έ­χουν υπολογίσει φόρο στα τιμολόγια και εκκαθα­ρίσεις που έχουν εκδοθεί, υποχρεούνται να τον αποδώσουν σύμφωνα με τη διάταξη της παρα­γράφου 1 εδάφιο δ' του άρθρου 28 του Ν. 1642/1986.

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο