Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-1991 ]

ΠΟΛ.1269/23.12.1991 Φορολογικό καθεστώς Φ.Π.Α. του Διεθνούς Οργανισμού Eurocontrol

(Φορολογικό καθεστώς Φ.Π.Α. του Διεθνούς Οργανισμού Eurocontrol )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1269/23.12.91 Φορολογικό καθεστώς Φ.Π.Α. του Διεθνούς Οργανισμού Eurocontrol

1. Κοινοποιούμε επισυναπτόμενη τη γνωμοδότηση με αριθμό 229/91 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με την έκταση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παραγ. 1 του άρθρου 20 του ενιαίου κειμένου της Σύμβασης Eurocontrol και των τροποποιήσεών της που περιέχονται στο πρωτόκολλο, όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 1776/88 (ΦΕΚ 102/Α) σχετικά με τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, ο Eurocontrol είναι Διεθνής Οργανισμός που έχει νομική προσωπικότητα Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και για το λόγο αυτό:
α) όσον αφορά τις εκροές του, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του ενιαίου κειμένου των διατάξεων της Σύμβασης Eurocontrol και των τροποποιήσεών της που περιέχονται στο πρωτόκολλο, εξομοιούται με Ν.Π.Δ. και καλύπτεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1642/86 όπως ισχύει.
β) απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. για τις εισροές του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτ. ββ', της περίπτ. στ' παράγρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1642/86 και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορισθεί με σχετική υπουργική απόφαση.
γ) ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε από τον Eurocontrol κατά την αγορά αγαθών, απαραιτήτων για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, από το εσωτερικό της χώρας, επιστρέφεται σύμφωνα με τη διαδικασία της Π. 1185/87 Α.Υ.Ο. και με την προϋπόθεση ότι η αξίωση δεν έχει παραγραφεί. Σημειώνεται ότι η επιστροφή αυτή ενεργείται χωρίς να απαιτείται προηγούμενα η υποβολή σχετικών προσωρινών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο.
Σ.Σ. Το κείμενο της Γνωμοδότησης παραλείπεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ζητήσουν από τα γραφεία του περιοδικού μας.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο