Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-1992 ]

ΠΟΛ.1226/13.10.1992 Τα δικαιολογητικά για την έκπτωση δαπανών στις οικοδομές

(Τα δικαιολογητικά για την έκπτωση δαπανών στις οικοδομές )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠΟΛ 1226/13.10.92 Τα δικαιολογητικά για την έκπτωση δαπανών στις οικοδομές
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄ 214), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παραγ΄ραφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113).

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων διενέργειας των εκπτώσεων που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/55, κάθε δικαιούχος οφείλει να συνυποβάλλει με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος το πρωτότυπο στοιχείο που αποδεικνύει τη δαπάνη για τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντηρήσεως, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955, παρέχονται με σύμβαση μίσθωσης εργασίας, απαιτείται αντίγραφο της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εντολων ασφαλίσεως, θεωρημένο από το Ι.Κ.Α., καθώς και πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του ποσού της αμοιβής από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του προσώπου που προσέφερε τις υπηρεσίες, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας αυτού και η διεύθυνση κατοικίας του.
3. Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές αφορούν αγορά υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ. και παροχή υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ακινήτου, τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος του ημερολογιακού έτους θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών αυτών, από την οποία θα προκύπτει το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή εξοφλητικής απόδειξης λιανικής πώλησης του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή εξοφλητικής απόδειξης είσπραξης, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη, ανάλογα με τοι ποσοστό συνιδιοκτησίας του στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφα της συγκεντρωτικής κατάστασης με συνημμένα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών δαπανών θα προσκομίζονται από κάθε συνιδιοκτήτη με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός του.
4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το οικονομικό έτος 1993, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1 Ιανουαρίου 1992 και στο εξής.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο