Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-1992 ]

ΠΟΛ.1215/13.10.1992 Φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για επισκευές πλοίων, βάσει του Ν. 27/1975, δε χορηγούνται από 1/1/1992, ως αντίθετες προς το Κοινοτικό δίκαιο

(Φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για επισκευές πλοίων, βάσει του Ν. 27/1975, δε χορηγούνται από 1/1/1992, ως αντίθετες προς το Κοινοτικό δίκαιο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1215/13.10.92 Φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για επισκευές πλοίων, βάσει του Ν. 27/1975, δε χορηγούνται από 1/1/1992, ως αντίθετες προς το Κοινοτικό δίκαιο.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. γ΄της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 27/1975 στα πλοία της πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την ισχύ του νόμου αυτού (22/4/75) και είναι ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, όταν υφίστανται ανακατασκευή ή μετασκευή ή αντικατάσταση του συστήματος προώσεως ή άλλων μηχανημάτων, καθώς και κάθε φύσεως συμπληρώσεις και γενικά επισκευές, εφόσον οι εργασίες αυτές εκτελούνται στην Ελλάδα και οι δαπάνες εργασιών τους καλύπτονται με εισαγωγή ξένου συναλλάγματος, απαλλάσσονται από το φόρο κατ' αντιστοιχεία ενός έτους φορολογικής απαλλαγής προς δαπάνη εκατό χιλιάδων δολαρίων (100.000) της απαλλαγής αρχομένης από του επόμενου έτους της συντελέσεως των εργασιών. Το συνολικό ποσό της απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της δαπάνης, μετασκευής κ.λπ. και μέχρι συμπληρώσεως έξι (6) ετών από του πέρατος των ανωτέρω εργασιών.
2. Εξάλλου, βάσει των διατάξεων της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 27/1975 στα πλοία Α΄κατηγορίας που νηολογήθηκαν με ελληνική σημαία μέχρι ενάρξεως ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι μέχρι 22/4/1975, στα οποία επιβάλλεται πέραν του φόρου και εισφορά αναγνωρίζεται φορολογική απαλλαγή από την εισφορά για τη δαπάνη επισκευών των πλοίων αυτών που είναι ακριβώς η ίδια και με εκείνη του φόρου που αναφέρεται στη διάταξη της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του αρθρου 7 για τα πλοία της πρώτης κατηγορίας που νηολογήθκαν με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975 για την οποία αναφερόμεθα στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 9, της αυτής απαλλαγής με τις ίδιες προϋποθέσεις, απολαμβάνουν και τα πλοία της πρώτης κατηγορίας που έχουν νηολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975, δηλαδή πριν από 22/4/1975.
Για την περίπτωση αυτή της απαλλαγής δεν ισχύει ο περιορισμός του 50%, ο δε χρόνος της απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβεί τα 10 χρόνια.
4. Οι πιο πάνω χορηγούμενες απαλλαγές από το φόρο και την εισφορά των ποσών που καταβάλλονται για τις ανακατασκευές ή μετασκευές ή αντικαταστάσεις του συστήματος προώσεως κ.λπ., των πλοίων της πρώτης κατηγορίας είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις της 6ης κοινοτικής οδηγίας του Συμβουλίου της 26 Ιανουαρίου 1987 γιατί αποτελούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης της Ρώμης, κάτι που δεν επιτρέπεται από πλευράς Ε.Ο.Κ.
5. Κατόπιν των ανωτέρω και παρά την αυξημένη τυπική ισχύ που παρουσιάζουν οι πιο πάνω διατάξεις του Ν. 27/1975 λόγω συνταγματικής τους κατοχύρωσης, οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις για επισκευές κ.λπ. πλοίων δεν χορηγούνται από 1.1.1992 και μετά για δαπάνες που πραγματοποιούνται από της ημερομηνίας αυτής και εφεξής ως αντίθετες προς το Κοινοτικό δίκαιο.   


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο