Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-1992 ]

ΠΟΛ.1200/8.9.1992 Τρόπος έκδοσης και αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά τη σφαγή των ζώων

(Τρόπος έκδοσης και αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά τη σφαγή των ζώων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1200/8.9.92 Τρόπος έκδοσης και αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά τη σφαγή των ζώων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΦΕΚ 84/Α).
3. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας αξιοποίησης των στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία για τη σφαγή των ζώων.
4. Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/7.8.92 κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων υπουργού Οικονομικών στους υφυπουργούς Οικονομικών

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε ως ακολούθως τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του Ν. 2065/92:
1. Οι εκμεταλλευτές σφαγείων, με οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας και άσκησης της δραστηριότητός τους (ατομικές, εταιρίες κ.λπ. σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο δημοτικό κ.λπ. χώρο), υποχρεούνται για την είσπραξη της αμοιβής να εκδίδουν τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
2. Στα τιμολόγια αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων και της συναλλαγής, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Το είδος των υπηρεσιών να προσδιορίζεται λεπτομερώς με αναγραφή του αριθμού των ζώων, του είδους αυτών και του συνολικού βάρους των.
3. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται σε ένα επιπλέον αντίτυπο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ." και θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα που ακολουθεί το τέλος του τριμήνου, ήτοι στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε χρόνο.
Εξαιρετικώς, τα τιμολόγια του έτους 1992 θα υποβληθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 1993.
4. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται, από τις Δ.Ο.Υ., στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για μηχανογραφική επεξεργασία και εκτύπωση κατάστασης κατά επιτηδευματία με τα παραπάνω στοιχεία, η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία αυτού Δ.Ο.Υ.
5. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 - 34 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.).
6. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί από τις Δ.Ο.Υ. με αποδεικτικό στους εκμεταλλευτές σφαγείων της περιοχής των, για ενημέρωση.
7. Οι Δ.Ο.Υ. να υποβάλλουν στη Δ/νση Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών κατάσταση των σφαγείων που λειτουργούν στην περιφέρειά των με τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εκμεταλλευτή, διεύθυνση, Δ.Ο.Υ. που φορολογείται, αριθμός φορολογικού μητρώου, μορφή που λειτουργεί το σφαγείο και έδρα αυτού, μέχρι 30 Οκτωβρίου 1992.
8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο