Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-1992 ]

ΠΟΛ.1191/17.9.1992 Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του΄αρθρου 64 του ν. 1065/1992.

(Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του΄αρθρου 64 του ν. 1065/1992.)

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1191/17.9.92 Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του΄αρθρου 64 του ν. 1065/1992.

Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α΄ 113) και β) την υπ' αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/001/7.8.1992 (ΦΕΚ Β΄525) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε, λεπτομερώς, τις υποχρεώσεις των γιατρών, σε ό,τι αφορά την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών, που καθιερώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 από 1ης Σεπτεμβρίου 1992, ως ακολούθως:
1. Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 64, τηρείται στο χώρο εξέτασης του ασθενή ή στο χώρο παροχής σ' αυτόν των ιατρικών υπηρεσιών και συμβούλων (ιατρείο, εργαστήριο κ.λπ.) από τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τους γιατρούς γενικής ιατρικής. Την ίδια υποχρέωση, δηλαδή της τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών, έχουν και οι εταιρίες που συνιστούν γιατροί και έχουν ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών γιατρού, εφόσον οι εταιρίες αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως διαγνωστικά (ιατρικά) κέτρα και δεν έχουν, συνεπώς, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωση δ' του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84).
Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου επίσκεψης ασθενών οι οδοντογιατροί και οι κτηνίατροι.
2. Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών ενημερώνεται με την είσοδο κάθε ασθενή στο χώρο εξέτασης ή παροχής των ιατρικών υπηρεσιών και συμβουλών.
Ειδικά, οι γιατροί που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή έχουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας (μισθωτοί) ή μίσθωσης έργου με ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ.) και έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και των ταμείων αυτών στο ιατρείο τους, χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους ασθενείς, μπορούν να μην καταχωρούν τα στοιχεία κάθε ασθενή στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών. Για όλους τους ασθενείς που δέχονται με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή (δωρεάν), διατηρείται η υποχρέωση ενημέρωσης του βιβλίου ασθενών.
3. Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών πρέπει να αναγράφεται, για κάθε ασθενή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 (δηλ. το ονοματεπώνυμο, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του) και ο αριθμός της απόδειξης παροχής υπηρεσιών όταν εκδοθεί αυτή.
Όταν εκδίδεται μία απόδειξη για περισσότερες από μία επισκέψεις του ίδιου ασθενή, ή όταν η αμοιβή καταβάλλεται, κατόπιν συμφωνίας, αφού ολοκληρωθεί η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, χωρίς δηλαδή να λαβαίνεται αμοιβή από το γιατρό για τις υπηρεσίες που παρέχονται ενδιάμεσα (π.χ. Παρακολούθηση εγκύου μέχρι και τον τοκετό από γυναικολόγο γιατρό), εκδίδεται μία ή περισσότερες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ανάλογα αν η αμοιβή που έχει συμφωνηθεί καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά. Οι αριθμοί αυτών των αποδείξεων αναγράφονται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών σε όλες τις επισκέψεις που καλύπτονται απ' αυτές.
Για τις εξετάσεις ασθενών και την παροχή ιατρικών συμβουλών χωρίς αμοιβή (δωρεάν) θα γίνονται οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο ασθενών και θα εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη "δωρεάν", σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
4. Αν, αντί της θεώρησης και τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών, χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό το βιβλίο εσόδων - εξόδων που τηρείται από το γιατρό, δυνατότητα που παρέχεται από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992, πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα, ενόψει και του σκοπού που επιδιώκεται από την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών:;
α) το βιβλίο εσόδων - εξόδων να παραμένει στο χώρο εξέτασης των ασθενών ή στο χώρο παροχής σ' αυτούς των ιατρικών υπηρεσιών και συμβουλών καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής απασχόλησης του γιατρού (δηλαδή όλες τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου) και β) να καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο (3) για κάθε ασθενή.
5. Για τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, καθώς και για την παράβαση γενικά των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 και της απόφασης αυτής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο