Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-1992 ]

ΠΟΛ.1149/29.7.1992 Μη οφειλή εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.5.1992 και τα σχετικά στοιχεία εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή.

(Μη οφειλή εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.5.1992 και τα σχετικά στοιχεία εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1149/29.7.92 Μη οφειλή εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.5.1992 και τα σχετικά στοιχεία εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Σε συνέχεια της διαταγής μας 1043624/2061/0014/πολ. 1097/12.5.1992, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν ορισμένα άρθρα του Ν 1790/1988, όπως ισχύει, και με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στα εγχωρίως παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.  
Η εισφορά αυτή βαρύνει, πάντοτε, τον πωλητή παραγωγό των ανωτέρω προϊόντων φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου.
Οι ανωτέρω διατάξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 16 του προαναφερόμενου άρθρου (5α), ισχύουν από 1.6.1992. Εξαιρετικά, ως προς τα προϊόντα και υποπροϊόντα αλιευτικής κα υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, η ημερομηνία έναρξης επιβολής της εισφοράς θα ορισθεί με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

2. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων η εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταλαμβάνει πωλήσεις που πραγματοποιούνται από 1.6.1992 και μετά.
Επομένως, εφόσον οι πωλήσεις έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 1.6.1992, και έχουν παραδοθεί τα προϊόντα (με δελτίο αποστολής ή απόδειξη ποσοτικής παραλαβής), δεν επιβάλλεται η ανωτέρω εισφορά έστω και αν, κατά παρεχόμενη ευχέρεια, από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία (εκκαθαρίσεις κ.λπ.), βάσει των οποίων αποδίδεται η εισφορά, εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή.

3. Διευκρινίζεται ότι αν στο στοιχείο (τιμολόγιο ή εκκαθάριση) που εκδίδεται μετά την 1.6.1992 περιλαμβάνεται και αξία αγροτικών προϊόντων που, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν υπόκειται στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., η αξία αυτή πρέπει να αναγράφεται διακεκριμένα, επί του σχετικού στοιχείου, στο οποίο πρέπει επίσης να μνημονεύεται και το σχετικό δελτίο αποστολής, ώστε να γίνεται διαχωρισμός της αξίας που υπόκειται στην εισφορά από την αξία που δεν υπόκειται στην εισφορά αυτή.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο