Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-1992 ]

ΠΟΛ.1148/7.8.1992 Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών Ν. Αττικής και των οφειλετών σεισμοπλήκτων περιοχών.

(Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών Ν. Αττικής και των οφειλετών σεισμοπλήκτων περιοχών. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1148/7.8.92 Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών Ν. Αττικής και των οφειλετών σεισμοπλήκτων περιοχών.

Σας κοινοποιούμε παρακάτω τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 2074/31.7.92 "Διαρρυθμίσεις των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 128/31.7.92 τ. Α., και αναφέρονται στην αναβίωση του δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών του Νομού Αττικής και των οφειλετών σεισμόπληκτων περιοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του προαναφερόμενου νόμου οι οφειλέτες του Δημοσίου, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Ν. 1947/1991 που σας είχε κοινοποιηθεί με το έγγραφό μας αριθ. 2032217/506120/0016/16.5.91, και απώλεσαν το ευεργέτημα της ρύθμισης, όπως αυτή είχε καθοριστεί με το ίδιο άρθρο, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής της απαιτούμενης από το νόμο αίτησης, μπορούν να επανακτήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν μέχρι την 31.8.92 όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης με προσαύξηση τρία τοις εκατό (3%) κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως έχει καθοριστεί η προθεσμία καταβολής τους στο άρθρο 14 του Ν. 1947/1991.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2074/31.7.1992 οι οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τα χρέη του σε δόσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών 2066094/17.8.89 και 2062621/27.7.89, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις αποφάσεις 2072221/12.9.89, 2076289/29.9.89 και 2066053/18.8.89, που κυρώθηκαν με το άρθρο 51 του Ν. 1882/1990, καθώς και την απόφαση 2018632/8.3.1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 1892/1990 και απώλεσαν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, μπορούν να επανακτήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν μέχρι 30.9.1992 όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης με προσαύξηση τρία τοις εκατό (3%) κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως είχε καθοριστεί η προθεσμία καταβολής τους με τις παραπάνω αποφάσεις.
Διευκρινίζουμε ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται μόνο η προθεσμία καταβολής αθροιστικά των απαιτουμένων δόσεων των ρυθμίσεων από όσους είχαν απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις καθορισμού των λεπτομερειών των ρυθμίσεων.

Σ.Σ. Παραθέτουμε το κείμενο των άρθρων 15 και 16 του Ν. 2074/31.7.92 (ΦΕΚ 128 Α) περί "Διαρρυθμίσεων στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις".
Ν. 2074/31.7.92

ΆΑρθρο 15
Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης χρεών πλημμυροπαθών Νομού Αττικής
Οφειλέτες του Δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14, παράγραφος 11, του ν. 1947/1991 "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις", οι οποίοι απώλεσαν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη εμπροθέσμου υποβολής της απαιτούμενης από το νόμο αιτήσεως, μπορούν να επανακτήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής την προϋπόθεση ότι, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα καταβάλλουν όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης με προσαύξηση τρία τοις εκατό (3%) κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως είχε καθορισθεί η προθεσμία καταβολής τους με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση.

ΆΑρθρο 16
Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης χρεών οφειλετών σεισμοπαθών περιοχών
Η προθεσμία του άρθρου 15 του ν. 1947/1991 παρατείνεται για 2 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο