Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-1992 ]

ΠΟΛ.1133/27.7.1992 Διαγράμματα εργασιών και υποδείγματα εντύπων - Φυλλάδιο Νο 13 - Έκδοση δεύτερη

(Διαγράμματα εργασιών και υποδείγματα εντύπων - Φυλλάδιο Νο 13 - Έκδοση δεύτερη )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1133/27.7.92 Διαγράμματα εργασιών και υποδείγματα εντύπων - Φυλλάδιο Νο 13 - Έκδοση δεύτερη

Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί συμπληρωμένη επανέκδοση της αρχικής έκδοσης του φυλλαδίου Νο 13, που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες. Απευθύνεται κυρίως σε όλους τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με την εφαρμογή και τον έλεγχο του ΦΠΑ.

Το υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του να υποβοηθήσει στην πληρέστερη παρακολούθηση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του ΦΠΑ, προέβη στη δεύτερη έκδοση του φυλλαδίου αυτού.
Το φυλλάδιο περιλαμβάνει τυποποιημένα έντυπα και ενιαίες διαδικασίες εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία ενεργειών από όλες τις Δ.Ο.Υ. Έχει δε επέλθει βελτίωση σε πολλά από τα έντυπα της πρώτης έκδοσης, όσα προβλέπεται η μηχανογραφική αξιοποίησή τους στο δεύτερο στάδιο μηχανογράφησης των ΔΟΥ.

Η πρώτη (Α΄) ενότητα, με τον τίτλο Διαδικασίες εφαρμογής - Διαγράμματα ροής εργασιών, αποτελεί οργανογράμματα των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τις υπηρεσίες που παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις διάφορες δηλώσεις ΦΠΑ, ώστε να επιτευχθεί η ενιαία και ορθή εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στα θέματα αυτά.
Η δεύτερη (Β΄) εντότητα χωρίζεται σε επτά υποενότητες στις οποίες παραθέτονται τα σχέδια βιβλίων και εντύπων, πολλά από τα οποία ήδη εκτυπώθηκαν και αποστάλθηκαν ή θα αποσταλούν σύντομα στις ΔΟΥ.
Ειδικά στα έντυπα Εκθέσεων Προσωρινών Ελέγχων και Πράξεων επιβολής προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ έγιναν ορισμένες βελτιώσεις και προστέθηκαν νέα έντυπα με αριθμούς 041 - ΦΠΑ έως 046 - ΦΠΑ.
Στην ΙV υποενότητα συμπεριλαμβάνονται τα έντυπα εφαρμογής της νέας απόφασης επιστροφής ΦΠΑ 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/2.4.1991


Κατά τα λοιπά έγινε μερική θεματική αναδιάταξη της ύλης για την ευκολότερη χρήση του φυλλαδίου.
Η τρίτη (Γ΄) ενότητα, με τίτλο "Δικαιολογητικά", απαριθμεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίζονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. από τα ημ εδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, προκειμένου να γίνει έναρξη δραστηριότητας ή να δηλωθεί η εγκατάσταση των αλλοδαπών προσώπων στη χώρα μας.
Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρήσεων και Δ.Ο.Υ., οι αρμόδιοι υπάλληλοι Τμημάτων και Γραφείων Φ.Π.Α., καθώς και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τον έλεγχο του Φ.Π.Α., παρακαλούνται να μελετήσουν και να εφαρμόσουν ορθά όσα αναφέρονται στο φυλλάδιο αυτό, τις τυχόν δε παρατηρήσεις για βελτίωση των διαδικασιών ή των εντύπων και βιβλίων να τις γνωρίζουν στη: Δ/νση 14η ΦΠΑ και Ε.Φ., Σίνα 2-4 10672 ΑΘΗΝΑ, Τμήματα Α΄ και Γ΄, Τηλέφωνα: 3647203 - 5, 3644605 - 8, FAX: 3645413.

Η έκδοση έγινε σε ικανό αριθμό αντιτύπων (10.000), ώστε να δοθεί ένα αντίτυπο σε κάθε φοροτεχνικό υπάλληλο.
Επί των θεμάτων του φυλλαδίου αυτού, και ειδικά για τη χρήση των εντύπων που περιλαμβάνονται, σχεδιάζεται να διοργανωθούν προσεχώς σεμινάρια για μεγάλο αριθμό φοροτεχνικών υπαλλήλων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο