Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2002 ]

ΠΟΛ.1276/12.12.2002 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2992/2002 1100052/10943/Β0012/

(Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2992/2002 1100052/10943/Β0012/)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1100052/10943/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1276

ΘΕΜΑ: Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου
13 του ν. 2992/2002.

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α).

β) Τις διατάξεις της υπ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομικών.

γ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στην έννοια του όρου απασχόληση, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2992/2002, περιλαμβάνεται ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων, με πλήρη απασχόληση, στην επιχείρηση εργατοϋπαλλήλων, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

2. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αύξησης της απασχόλησης, λαμβάνεται ο αριθμός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο εργατοϋπαλλήλων που εργάζονται στην επιχείρηση, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τα κέρδη της οποίας φορολογούνται με το μειωμένο συντελεστή, έναντι του αντίστοιχου αριθμού εργατοϋπαλλήλων που υπήρχε κατά τη λήξη της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν το πηλίκο που προκύπτει περιλαμβάνει αριθμό με δεκαδικό τμήμα από πέντε δέκατα και πάνω, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό τμήμα είναι μικρότερο, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα.

3. Η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή φορολογίας αίρεται όταν κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο μειώνεται - αποκλειστικά λόγω απολύσεως - ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση εργατοϋπαλλήλων.

Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 με την εφαρμογή του συντελεστή φορολογίας που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 109 του ΚΦΕ.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται αν η επιχείρηση μέχρι το τέλος της πιο πάνω χρήσης προσλάβει με πλήρη απασχόληση ισόποσο, τουλάχιστον, αριθμό εργατοϋπαλλήλων με αυτό που είχε απολύσει.

4. Αν η επιχείρηση της οποίας τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2003 φορολογήθηκαν με το μειωμένο συντελεστή, στη συνέχεια μετατραπεί ή συγχωνευθεί σε άλλη εταιρία, η υποχρέωση της μη απολύσεως του προσωπικού αναλαμβάνεται από την εταιρία που θα προέλθει από το μετασχηματισμό αυτό.

Ειδικά, στην περίπτωση της συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου, η κάλυψη του προσωπικού που ενδεχόμενα θα μειωθεί λόγω απολύσεως, δεν μπορεί να γίνει από το υφιστάμενο προσωπικό της άλλης εταιρίας ή άλλων εταιριών με τις οποίες θα γίνει η συγχώνευση.

5. Όλα τα πιο πάνω πρέπει να προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης και τα λοιπά στοιχεία που τηρούνται βάσει της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο