Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-1992 ]

ΠΟΛ.1050/19.2.1992 Ο τύπος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

(Ο τύπος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ.1050/19.2.92 Ο τύπος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Έχοντας υπόψη, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 1992 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν ως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
Τα νομικά πρόσωπα για τα οποία έχει καταργηθεί η επιβολή εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί του φόρου, υποβάλλουν το υπόδειγμα (Φ.01.010), ενώ το υπόδειγμα (Φ.01.011) υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα για τα οποία διατηρείται η επιβολή της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί του φόρου.
2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α. Αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού "κέρδη και ζημίες" νόμιμα υπογεγραμμένα.
β. Τρία (3) αντίτυπα των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολογήτων κρατήσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν.δ. 4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1262/1982, ν. 1892/1990).
γ. Κατάσταση σε 2 αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 1991 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1 του ν. 1892/1990, προκειμένου να καλυφθούν τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του ν. 1828/1989, που έχουν σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη των οικον. Ετών 1989, 1990 και 1991.
δ. Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 1991 για την πραγματοποίηση επενδύσεων της παραγράφου 2 της αρ. 1055503/1989 απόφασης, προκειμένου να καλυφθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που έχει σχηματισθεί με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, από τα αδιανέμητα κέρδη του οικον. Έτους 1991.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του. 1599/1986, στην οποία δηλούται ότι τα στοιχεία των πιο πάνω περιπτώσεων γ΄και δ΄προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία της χρήσης 1991.
στ. Δύο (2) αντίτυπα του υποδείγματος Φ - 01.003Α "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος".
ζ. Απόσπασμα πραπτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την πρόταση διανομής των κερδών.
η. Βεβαίωση των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
θ. Κατάσταση με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του φόρου που αναλογερί στις αμοιβές αυτές.
ι. Έγγραφο εκπροσώπησης προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.
3. Δικαιολογητικά για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος των αδιανεμήτων κερδών, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί το προηγούμενο έτος.
- Ημεδαπών ανωνύμων εταιριών των οποίων οι επενδύσεις έχουν υπαχθεί μέχρι την 31.12.1986 στις κρατικές επιχορηγήσεις του ν. 1262/1982.
α. Φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση υπέρ υπαγωγής.
β. Φωτοαντίγραφο της απόφασης περί ολοκλήρωσης της επένδυσης ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, αν η επένδυση έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλά δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ολοκλήρωσης.
- Ημεδαπών ανωνύμων εταιριών των οποίων οι επενδύσεις έχουν υπαχθεί από 1.1.1987 και μετά στιςκρατικές επιχορηγήσεις του ν.1262/1982 ή του ν. 1892/1990.
α. Φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόγαση υπέρ υπαγωγής.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται το ύψος των δαπανών επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση, όπως αυτό προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της, καθώς και ο χρόνος πραγματοποίησης αυτών.
- Δικαιολογητικά ημεδαπών ανωνύμων εταιριών που επιλέγουν το καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων για τις παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιούν από 1.1.1990 και μετά.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνονται οι παραγωγικές επενδύσεις του ν. 1262/1982 ή του ν. 1892/1990, καθώς και το ύψος των δαπανών αυτών.


  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο