Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-1992 ]

ΠΟΛ.1023/29.1.1992 Το έντυπο οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών

(Το έντυπο οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1023/29.1.92 Το έντυπο οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών


Έχοντας υπόψη κ.λπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης εκκαθάρισης των ποσών φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, όπως τούτο αναγράφεται στο σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.
2. Η υπόψη δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει σε αυτήν και το άλλο, μαζί με τα αντίγραφα των συνυποβαλλομένων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ.
3. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέβαλαν μισθούς, ημερομίσθια, τακτικές ή πρόσθετες ή άλλες αμοιβές, για εξαρτημένη εργασία ή συντάξεις σε δικαιούχους για τα πάνω από τα 31 πρόσωπα, οφείλουν να συμπληρώνουν καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να περιέχουν απαραιτήτως τα στοιχεία που αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της υπόψη δήλωσης και να επισυνάπτονται σε αυτό.
4. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέβαλαν μισθούς, ημερομίσθια, τακτικές ή πρόσθετες ή άλλες αμοιβές, για εξαρτημένη εργασία ή συντάξεις σε δικαιούχους μπορούν να χρησιμοποιούν, αντί των προσχεδιασμένων σχετικών εντύπων (Φ - 01.015), έντυπα οριστικής δήλωσης εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών, μηχανογραφικώς σχεδιασμένων, εφόσον αυτά περιέχουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και στις επόμενες σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της οριστικής δήλωσης εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο