Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-1992 ]

ΠΟΛ.1019/21.1.1992 Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συνταξιούχους συμβολαιογράφους από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο

(Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συνταξιούχους συμβολαιογράφους από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1019/21.1.92 Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συνταξιούχους συμβολαιογράφους από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο

Σας κοινοποιούμε την 15 ΑΤΟΜΙΚΗ/1991 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του υπουργείου Οικονομικών, για ενημέρωσή σας.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι τα δικαιώματα από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συνταξιούχους συμβολαιογράφους από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Η γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτή από το Γεν. Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών.
Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 15/91
Επί του διά του υπ' αριθ. 1044637/801/Α0012/1991 εγγράφου σας τιθεμένου ερωτήματος, ήτοι αν το, δυνάμει των άρθρων 101 και 102 του ν. 670/1977, καταβαλλόμενον επί μίαν 10ετίαν εις τον καθισταμένον συνταξιούχων συμβ/φον ή την οικογένειαν αποθνήσκοντος συμβ/φου μέρισμα (χρηματικόν ποσόν) εκ του κοινού ταμείου εκ των δικαιωμάτων επί συμβολαίων καταρτιζομένων υπό των εν τω νόμω τούτω ειδικώς αναφερομένων προσώπων (άρθρα 99 και 102), είναι εισόδημα εκ συντάξεως ή εξ ελευθερίου επαγγέλματος, η γνώμη μου είναι ότι:

Ι. Κατ' άρθρον 37 παρ. 1 του Π.Δ. 129/1989 (ΦΕΚ Α 62) "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος":
"1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει καθένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους".
Περί του εισοδήματος εξ ελευθερίων επαγγελμάτων ομιλεί το άρθρον 40 του αυτού ως άνω Π.Δ. "Βασικόν χαρακτηριστικόν της πηγής ταύτης εισοδήματος είναι το κτώμενον του εισοδήματος πρόσωπον να φέρη την εν τη διατάξει ταύτη αναφερομένην ιδιότητα, είτε αληθώς, είτε κατά πλάσμα του νόμου ελευθέρου επαγγελματίου.

ΙΙ. Η περίπτωσις του ερωτήματός σας δεν είναι διερευνητέα εν τω πλαισίω του άρθρου 40 του ως άνω Π.Δ., αλλ' αποκλειστικώς εν των πλαισίω του άρθρου 37 του αυτού Π.Δ.. Τούτο δε τόσον διότι το λαμβάνον το μέρισμα πρόσωπον φέρει την ιδιότητα του συνταξιούχου συμβολαιογράφου ή μέλους της οικογενείας αποβιώσαντος συμβ/φου, όσον και διότι, αντιστρόφως, ελλείπει παρ' αυτώ η κατά την έννοιαν του άρθρου 40 ιδιώτης του ελευθέρου επαγγελματίου (αληθούς ή πλάσματι του νόμου) και δη η συνδέουσα τούτον ως τοιούτων και το ως άνω μέρισμα συναφής σχέσις, ως αιτία κτήσεως του ισοπόσου εισοδήματος.
Η περίπτωσις του ερωτήματος αληθώς συγκεντρώνει όλας γενικώς τας υπό του άρθρου 37 παρ. 1 του ως άνω Π.Δ. τιθεμένας προϋποθέσεις, ίνα το εισόδημα καταταγή ως εκ της πηγής των μισθωτών υπηρεσιών απορρέον. Κτάται περιοδικώς το μέρισμα τούτο (δεκαετία), υπό συνταξιούχου συμβ/ φου ή υπό της οικογενείας αυτού και απορρέει εξ αιτίας, ως προς την οποίαν η διάταξις του άρθρου 37 δεν τάσει, ουδένα απολύτως περιορισμόν αρκουμένη εις "οιανδήποτε αιτίαν".

ΙΙΙ. Και ως προς τον συνταξιούχον συμβ.φον αυτόδηλον είναι ότι καλύπτεται ευθέως ούτος υπό αυτού του γράμματος της διατάξεως αυτής.
Ως προς τα μέλη της οικογενείας του πρέπει να παρατηρήσω ότι, τοιαύτα νοούνται τα αναφερόμενα εις το άρθρον 101 ωπαρ. 2 στοιχ. γγ', δηλαδή η σύζυγος, τα ανήλικα άρρενα τέκνα, τα ενήλικα άρρενα τέκνα, ότνα ανίκανα προς εργασίαν λόγω νόσου, τα ανήλικα ή άπορα, εν χηρεία ή διαζεύξει τέκνα του αποβιώσαντος συμβ/φου.
Ανεξαρτήτως της ιδιότητος ή μη αυτών των συγγενικών προσώπων ως συνταξιούχων βάσει των ειδικών διά τον συμβ/φον συνταξιοδοτικών διατάξεων ν.δ. 4114/60, ν. 730/1977), πάντως η πρόνοια του νόμου να λαμβάνουν και τα πρόσωπα ταύτα το μέρισμα, μετά την έκλειψιν του δικαιούχου συμβ/φου, οφείλεται εις την σκέψιν ότι τα συγγενικά αυτά πρόσωπα λαμβάνουν ή συνεχίζουν την λήψιν του μερίσματος υπό μορφήν ενισχύσεως συνταξιοδοτικού χαρακτήρος και επομένως οπωσδήποτε καλύπτονται υπό της διατάξεως του άρθρου 37 παρ. 1 του Π.Δ. 129/1989.

IV. Όθεν, η απάντησις εις το ερώτημά σας είναι ότι, το εν αυτώ μέρισμα πάντοτε χαρακτηρίζεται υπό του φορολογικού νομοθέτου ως εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών (και όχι εξ ελευθερίων επαγγελμάτων).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο