Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-1992 ]

ΠΟΛ.1003/17.1.1992 ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων

(ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ.1003/17.1.92 ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων.

Ύστερα από την μεταβολή των τιμών βάσης των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων που έγιναν από 10.1.1992 με τη Δ2. Γ/501/9.1.1992 Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης αυτών, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, σας κοινοποιούμε πίνακα με τους νέους συντελεστές για τον υπολογισμό του εμπεριεχόμενου ΦΠΑ στις τιμές των προϊόντων αυτών.
Ο πίνακας αυτός ισχύει από 10.1.1992 και περιλαμβάνει ποσά για την αποφορολόγηση του ΦΠΑ των πετρελαιοειδών προϊόντων σε όλη την  Ελλάδα. Στον πίνακα αυτό το ζεύγος στηλών (4) και (5) αφορά αγορές πετρελαιοειδών που γίνονται σε όλη την Ελλάδα εκτός από τα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη του νομού Έβρου, το ζεύγος στηλών (4) και (6) αφορά αγορές που γίνονται στα νησιά των νομών Χίου, Λέσβου, Σάμου και το νησί Σαμοθράκη του νομού Έβρού και το ζεύγος στηλών (7) και (8) αφορά το νομό Δωδεκανήσου.
Αν η χρησιμοποίηση του πετρελαιοειδούς προϊόντος παρέχει δικαίωμα έκπτωσης του εμπεριεχομένου στην αξία ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.  1642/86, για την ενημέρωση των βιβλίων και τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων του ΦΠΑ, εκτός του ποσού του ΦΠΑ, πρέπει να βρίσκεται τόσο η αξία που έχει υπαχθεί στο φόρο κατά συντελεστή ΦΠΑ όσο και η αξία που έχει απαλλαγεί.
Το ποσό του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην αξία των πετρελαιοειδών προκύπτει με πολλαπλασιασμό της αγορασθείσας ποσότητας (λίτρα ή χιλιόγραμμα) με την αξία του ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε μονάδα μέτρησης, δηλ. στήλη (3) x στήλη (5) ή (6) ή (8), ανάλογα με την περιοχή της αγοράς του πετρελαιοειδούς προϊόντος.
Το ποσό της αξίας που έχει υπαχθεί σε ΦΠΑ βρίσκεται με πολλαπλασιασμό της ποσότητας (λίτρα ή χιλιόγραμμα) με το ποσό της αξίας που έχει υπαχθεί σε ΦΠΑ ανά μονάδα μέτρησης και το οποίο αναγράφεται στη στήλη (4) ή (7), ανάλογα με την  περιοχή αγοράς του πετρελαιοειδούς προϊόντος.
Η αξία που απαλλάσσεται από το ΦΠΑ προκύπτει μετά την αφαίρεση του αθροίσματος της φορολογητέας αξίας και του ΦΠΑ από τη συνολική αξία του τιμολογίου.
Σημειώνεται ότι οι βενζίνες με α/α 1-4 υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 36%, τα πετρέλαια, υγραέρια κ.λπ. με α/α 5-21 σε συντελεστή 8% και η άσφαλτος  οδοστρωσίας με α/α 22 σε συντελεστή 18%.
Οι συντελεστές αυτοί μειώνονται κατά 30% για τα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη του νομού Έβρου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α/23.3.1990).
Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο παραπάνω υπολογισμός του ΦΠΑ γίνεται σε κάθε περίπτωση αποφορολόγησης, άσχετα αν το πετρελαιοειδές προϊόν αγοράστηκε σε τιμή άλλη από την επίσημη (π.χ. με επιβάρυνση ή έκπτωση).
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  - Ισχύει από 10.1.1992
α/α Τύπος πετρελαιοειδούς Μονάδα μέτρησης (μ.μ.) Ποσά που ισχύουν για όλη την Ελλάδα εκτός νομού Δωδεκανήσου Ποσά που ισχύουν για τον νομό Δωδεκανήσου Αξία υπαχθείσα σε ΦΠΑ (δρχ/μμ) ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ/μμ) για όλη την Ελλάδα εκτός νησιών νομών Σάμου - Χίου, Λέσβου και Σαμοθράκη ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ/μμ) για τα νησιά των νομών Σάμου - Χίου - Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη Αξία υπαχθείσα σε ΦΠΑ (δρχ/μμ) ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ/μμ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Βενζίνη PREMIUM (SUPER) Fo λίτρα 91,0707 32,7855 22,7677 89,8707 22,4677 2. Βενζίνη απλή (REGULAR) F1 " 84,1703 30,3013 21,0426 82,9703 20,7426 3. Βενζίνη αμόλυβδη (REGYLAR) F1 82,5117 29,7042 20,6279, 81,3117 20,3279 4. Βενζίνη μηχαν. καλλιέργειας F2 " 68,7273 24,7418 17,1818 68,7273 17,1818 5. Πετρέλαιο DIESEL τύπου Α " 75,4133 6,0331 4,5248 75,4133 4,5248 6. Πετρέλαιο DIESEL τύπου Β " 75,4143 6,0329 4,5247 75,4113 4,5247 7. Φωτιστικό πετρέλαιο χγρ. 95,572 7,6458 5,7343 95,572 5,7343 8. Φωτιστικό πετρέλαιο F3 " 87,572 7,0058 5,2543 87,572 5,2543 9. Μαζούτ Νο1 με θείο 0,7% " 28,401 2,2721 - - - 10. Μαζούτ Νο1 με θείο 3,5% " 27,475 2,1980 1,6485 27,475 1,6485 11. Μαζούτ Νο2 με θείο 0,7% " 27,556 2,2045 - - - 12. Μαζούτ Νο2 με θείο 3,5% " 27,471 2,1977 1,6483 27,471 1,6483 13. Μαζούτ Νο3 με θείο 0,7% " 27,379 2,1903 - - - 14. Μαζούτ Νο3 με θείο 4% " 26,912 2,1530 1,6147 26,912 1,6147 15. Βουτάνιο " 41,336 3,3069 2,4802 41,336 2,4802 16. Προπάνιο " 41,806 3,3445 2,5084 41,806 2,5084 17. Προπάνιο (ν.δ. 4359/64) F4 " 39,621 3,1697 2,3773 39,621 2,3773 18. Υγραέριο F5 " 41,806 3,3445 2,5984 41,806 2,5084 19. Υγραέριο F5 λίτρα 23,620 1,8896 1,4172 23,620 1,4172 20. Υγραέριο (4359/64) F4-F5 χγρ. 38,565 3,0852 2,3139 38,565 2,3139 21. Απασφαλτ. μαζούτ Vacuum Gas Oil " 25,572 2,0458 1,5343 25,572 1,5343 22. Άσφαλτος οδοστρωσίας " 26,159 4,7086 3,4007 26,159 3,4007ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο