Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-1992 ]

ΠΟΛ.1057/28.2.1992 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1642/86, ως φορολογητέα αξία, στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. Αναλογη διάταξη του κοινοτικού δικαίου περί ΦΠΑ είναι εκείνη του άρθρου 11 - Α - 1 - α της Οδηγίας 77/388/1977 ΕΟΚ (6η Οδηγία).

(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1642/86, ως φορολογητέα αξία, στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. Αναλογη διάταξη του κοινοτικού δικαίου περί ΦΠΑ είναι εκείνη του άρθρου 11 - Α - 1 - α της Οδηγίας 77/388/1977 ΕΟΚ (6η Οδηγία).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1057/28.2.92

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1642/1986, ως φορολογητέα αξία, στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. Ανα΄λογη διάταξη του κοινοτικού δικαίου περί ΦΠΑ είναι εκείνη του άρθρου 11 - Α - 1 - α της Οδηγίας 77/388/1977 ΕΟΚ (6η Οδηγία).

2. Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ερμηνεύουσα της διάταξη αυτή της 6ης Οδηγίας έκανε δεκτό (έγγρ. COM (88) προς το Συμβούλιο των Ε.Κ.) ότι, οι επιδοτήσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την τιμή πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω τρεις προϋποθέσεις::
α. οι επιδοτήσεις κ.τ.λ. Αποτελούν την αντιπαροχή ή τμήμα αυτής,
β. καταβάλλονται στον προμηθευτή των αγαθών ή στον παρέχοντα τις υπηρεσίες και
γ. καταβάλλονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο.
Αντίθετα τα κράτη - μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στον παρονομαστή της αναλογίας έκπτωσης (άρθρο 24 του ν. 1642/86) το ποσόν εκείνων των επιδοτήσεων που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με την τιμή.
3. Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1642/1986, ορίζεται ότι ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο των εκροώντου το φόρο εκείνων των εισροών του που χρησιμοποιήθηκαν στην πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου προσδιορίζεται το ποσοστό του εκπιπτόμενου φόρου, στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, μερικές από τις οποίες υπάγονται στο φόρο. Ειδικότερα, με την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι, για τον προσδιορισμό του ποσοτού έκπτωσης, δε λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προέρχονται:
- από την παράδοση επενδυτικών αγαθών.
- από συμπτωματικές πράξεις σε ακίνητα και
- από συμπτωματικές πράξεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, που προβλέπουν οι διτάξεις των περιπτώσεων κα΄, κβ΄, κγ΄, κδ΄, κε΄και κστ΄της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/1986.

5. Τέλος, όπως μας εγνώρισε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών (νομική υπηρεσία) με το αριθμ. Η. 9445/6/1210/1989, έγγραφό της, ύστερα από σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας μας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα δεν απαλλάσσεται από τον επιρριπτόμενο σ' αυτήν ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που λαμβάνει ή για αγαθά που παραδίδονται σ' αυτήν από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

6. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, προκειμένου ο υποκείμενος στο φόρο να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εισροές (έσοδα) που πραγματοποιεί, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, να είναι υπαγόμενες στο ΦΠΑ ή και απαλλασσόμενες αλλά να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτών των εισροών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του πιο πάνω νόμου: Στις λοιπές περιπτώσεις που διενεργούνται πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ ή είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ, δε4ν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που αναλογεί σ' αυτές τις πράξεις.
Επομένως, σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προσδιορισθεί το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών θα εξετάζεται ο προορισμός αυτών των εισροών, αν δηλαδή προορίζονται και τελικά αν χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων (φορολογητέων, απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, απαλλασσομένων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου έκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ).
Σε περίπτωση φόρου (κοινών) εισροών που προορίζονται για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και πράξεων που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, γίνεται επιμερισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.1642/1986.  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο