Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2000 ]

ΥΑ 2279/2000/1411 Καθορισμός τρόπου είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 0,001 επί ου ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

(Καθορισμός τρόπου είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 0,001 επί ου ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΥΑ 2279/2000/ 1411

(ΦΕΚ 14.11.00)/Αριθ.2279

Θέμα: Καθορισμός τρόπου είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 0,001 επί ου ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.703/77, όπως αντικαταστάθηκε από τη παράγρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.2837/2000 (ΦΕΚ Α/178) «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις».

2. Τι; Διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄89) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν.2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

4. Την με αριθμό 1885/26.9.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών για «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

5. Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Κοινή Απόφαση πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄571) περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

6. Την από 12.10.2000 εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

7. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όργανα, τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης του επιβαλλόμενου ανταποδοτικού τέλους, στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) υπολογιζόμενο επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Το τέλος αυτό εισπράττεται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ) – Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας Νο 040/546191-03.

3. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της απόφασης σύστασης ή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία, σαν απαραίτητο συνοδευτικό παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της ανωτέρω Τράπεζας της καταβολής του ως άνω αναφερομένου ποσού.

4. Στο παραπάνω παραστατικό, θα πρέπει να μνημονεύεται: α)ο Κωδικός πελάτη β)τον αριθμό του λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας 040/516191-03, γ) το ποσό του ανταποδοτικού τέλους, δ) η επωνυμία της εταιρείας που καταθέτει, ε) η πράξη ίδρυσης με κωδ. 1 και αύξησης με κωδ. 2 για την οποία γίνεται η κατάθεση και στ) το Μετοχικό Κεφάλαιο επί του οποίου υπολογίζεται το καταβληθέν ποσό (0,001).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο