Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-1990 ]

ΠΟΛ.1164/24.7.1990 Υποβολή ατομικών καταστάσεων για τις εισαγωγές αγαθών, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και φωτοαντίγραφων τιμολογίων που υποβάλλονται στις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείου για αγορά επενδυτικών αγαθών.

(Υποβολή ατομικών καταστάσεων για τις εισαγωγές αγαθών, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και φωτοαντίγραφων τιμολογίων που υποβάλλονται στις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείου για αγορά επενδυτικών αγαθών. )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1164/24.7.90 Υποβολή ατομικών καταστάσεων για τις εισαγωγές αγαθών, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και φωτοαντίγραφων τιμολογίων που υποβάλλονται στις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείου για αγορά επενδυτικών αγαθών.

Υ.Α. 1049668/4108/0009Α/Πολ. 1164/24.7.1990

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ Α 43) "περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη διασταύρωσης των στοιχείων για τις πραγματοποιούμενες εισαγωγές από τους εισαγωγείς αγαθών, τον έλεγχο των επιδοτήσεων και οικονομικών ενισχύσεων καθώς και τον έλεγχο των τιμολογίων που εκδίδονται για τις πωλήσεις επενδυτικών αγαθών.

Αποφασίζουμε

1. Οι Τράπεζες υποχρεούνται μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) που φορολογείται ο κάθε εισαγωγέας αγαθών, ατομική κατάσταση κατά εισαγωγέα πελάτη.

Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση) του εισαγωγέα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το είδος του εισαγόμενου αγαθού, η χώρα προέλευσης και η αξία σε δραχμές κατά εισαγωγή.

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Τράπεζες υποχρεούνται μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλουν  στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για κάθε φορολογούμενο, ατομική κατάσταση με το συνολικό ποσό που εισέπραξε αυτός κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών, τελών και τόκων.

Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση) του επιδοτούμενου κλπ., ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός ταυτότητάς του όταν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου και το συνολικό ποσό που εισέπραξε.

3. Οι Τράπεζες υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση χορήγησης δανείου για αγορά επενδυτικών αγαθών (παγίων στοιχείων) να υποβάλουν φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς των αγαθών αυτών, τα οποία εκδίδονται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Σ., σε ένα μήνα από τη χορήγηση του δανείου, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του εκδότη των τιμολογίων.

4. Κάθε απόφαση που αφορά την υποβολή ίδιων στοιχείων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες καταργείται.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο