Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-1990 ]

ΠΟΛ.1161/18.6.1990 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της απόδειξης προείσπραξης Δικηγορικών αμοιβών από Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας και του ενημερωτικού δελτίου για μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή και χαριστική αιτία καθώς και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως των στοιχείων αυτών.

(Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της απόδειξης προείσπραξης Δικηγορικών αμοιβών από Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας και του ενημερωτικού δελτίου για μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή και χαριστική αιτία καθώς και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως των στοιχείων αυτών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 ΠΟΛ. 1161/18.6.1990 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της απόδειξης προείσπραξης Δικηγορικών αμοιβών από Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας και του ενημερωτικού δελτίου για μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή και χαριστική αιτία καθώς και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως των στοιχείων αυτών.

Υπ. Αποφ. 1044290/3454/Α0009/Πολ. 1161/18.6.1990

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 8 και 14 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 "περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των αποδείξεων προείσπραξης Δικηγορικών αμοιβών από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας για παράσταση των Δικηγόρων στα Δικαστήρια και στη σύνταξη των συμβολαίων καθώς και τη διαδικασία υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων στο Υπουργείο Οικονομικών ως ακολούθως:

α) Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων προείσπραξης της αμοιβής των δικηγόρων για παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων ή κατά τη σύνταξη συμβολαίων, υποχρεούνται να εκδίδουν την απόδειξη προείσπραξης των αμοιβών όπως έχει σήμερα το έντυπο σε τέσσερα αντίτυπα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Το πρώτο αντίτυπο θα παραδίδεται στον καταβάλλοντα την αμοιβή, το δεύτερο και το τρίτο θα επισυνάπτονται στο σχετικό δικόγραφο ή θα παραδίδονται στο συμβολαιογράφο, κατά περίπτωση, και το τέταρτο θα παραμένει στο στέλεχος.

β) Στην απόδειξη προείσπραξης των δικηγορικών αμοιβών θα αναγράφεται ο τίτλος του Δικηγορικού Συλλόγου, το ονοματεπώνυμο του πελάτη που κατέβαλε ή θα καταβάλει την αμοιβή, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου δικηγόρου, ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του δικηγόρου, το ποσό της αμοιβής και η ημερομηνία εκδόσεώς της. Η απόδειξη αυτή θα φέρει την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που εξέδωσε την απόδειξη προείσπραξης.

γ) Τα Δικαστήρια δεν θα συζητούν την υπόθεση εάν δεν υπάρχουν στο φάκελο τα παραπάνω δύο αντίτυπα της απόδειξης είσπραξης της αμοιβής του δικηγόρου, την οποία υποχρεούνται να εκδίδουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ανωτέρω Ν. 1882/1990, χωρίς να είναι υποχρεωτική κατά την κατάθεση των δικογράφων.

δ) Το ένα αντίτυπο της ανωτέρω απόδειξης θα στέλνεται από την Γραμματεία των δικαστηρίων στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών -οδός Καραγιώργη Σερβίας 10 Τ.Κ. 101 84.

Οι αποδείξεις θα στέλνονται στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε μήνα με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των αποδείξεων που στέλνονται.

ε) Για την κατάρτιση των συμβολαίων, όπου απαιτείται παράσταση δικηγόρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα εκδίδεται η απόδειξη προείσπραξης αμοιβής σε τέσσερα αντίτυπα με τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και θα παραδίδονται δύο αντίτυπα στο συμβολαιογράφο, ο οποίος υποχρεούται κάθε μήνα να στέλνει το ένα αντίτυπο της απόδειξης στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Δ/νση Ελέγχων.

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να αρνηθεί την κατάρτιση του συμβολαίου εάν δεν προσκομισθούν τα δύο αντίτυπα της παραπάνω απόδειξης, για τα οποία θα γίνεται σχετική μνεία στο συμβόλαιο.

2. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου που προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 για τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή και χαριστική αιτία με τον τίτλο "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" με τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Ε 285.

α) Το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ προορίζεται για την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία φορολογείται ο αγοραστής, προκειμένου για μεταβίβαση με επαχθή αιτία, ή ο κληρονόμος ή δωρεοδόχος προκειμένου για χαριστική αιτία (κληρονομίες, δωρεές, γονικές παροχές).

β) Οι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου ή δωρεάς ή γονικής παροχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη δήλωση, ειδικό έντυπο με τον τίτλο "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία του αγοραστή, κληρονόμου - δωρητή, καθώς και περιγραφή του μεταβιβαζόμενου ακινήτου με τη δηλωθείσα αξία του ακινήτου, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τα στοιχεία του εντύπου Ε 285.

γ) Το ενημερωτικό αυτό δελτίο θα υποβάλλεται με τη δήλωση από τον αγοραστή ή κληρονόμο ή δωρεοδόχο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη το δελτίο αυτό θα συμπληρώνεται από τους συμβολαιογράφους και θα θεωρείται από αυτούς. Με την υποβολή του δελτίου αυτού παύει πλέον η αποστολή αντιγράφου του συμβολαίου στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) που φορολογείται ο αγοραστής, για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1249/1982.

Αντίγραφο συμβολαίου θα στέλνεται μόνο στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) που υποβλήθηκε η δήλωση μεταβίβασης ακινήτου.

δ) Το Δελτίο αυτό θα στέλνεται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που το παρέλαβε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος του αγοραστή ή κληρονόμου ή δωρεοδόχου, εφόσον δεν τυγχάνουν φορολογούμενοι δικής της αρμοδιότητας.

3. Η εφαρμογή της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της περιπτώσεως που αφορά στην προείσπραξη της αμοιβής των δικηγόρων από τους Δικηγορικούς Συλλόγους για παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων, που η εφαρμογή της αρχίζει από τη νέα δικαστηριακή περίοδο τη 16η Σεπτεμβρίου 1990.

4. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο