Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-1990 ]

ΠΟΛ.1157/17.7.1990 Χωρίς χαρτόσημο τα δικαιολογητικά για τη σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων

(Χωρίς χαρτόσημο τα δικαιολογητικά για τη σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 ΠΟΛ. 1157/17.7.1990 Χωρίς χαρτόσημο τα δικαιολογητικά για τη σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων

Εγκ. 1053467/2174/0014/Πολ. 1157/17.7.1990

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παραγρ. 1γ' του άρθρου 17 του Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως ισχύει μετά το Ν. 1882/1990, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα εγγράφων, που εκδίδονται από οποιονδήποτε προς το συμφέρον των ιδιωτών υπόκεινται σε πάγιο τέλος δραχμών πενήντα (50), ενώ τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, που εκδίδονται από οποιονδήποτε, επίσης προς το συμφέρον των ιδιωτών, υπόκεινται σε πάγιο τέλος δραχμών εκατό (100), πλην των περιπτώσεων που τα έγγραφα αυτά έχουν υπαχθεί σε τέλος κατώτερο ή ανώτερο.

Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, τα έγγραφα, που αναφέρονται στη διάταξη αυτή (αντίγραφα, αποσπάσματα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αποδεικτικά), υπόκεινται στο προβλεπόμενο απ' αυτή πάγιο τέλος χαρτοσήμου, εφόσον με την έκδοση των εγγράφων αυτών εξυπηρετείται το ιδιωτικό συμφέρον των ενδιαφερομένων. Αν, συνεπώς, με την έκδοση των εγγράφων αυτών εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, τότε τα έγγραφα αυτά δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου.

2. Εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 22 του Π.Δ. 1041/1979 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο υπό τον τίτλο "Κώδιξ Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων", των ισχυουσών διατάξεων περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων" (ΦΕΚ 292Α), ορίζεται ότι οι υπηρεσίες προσωπικού των υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη αρχή, που είναι αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης περί απομακρύνσεως από την υπηρεσία, υποχρεούνται, μετά την κοινοποίηση στον τακτικό δημόσιο υπάλληλο του εγγράφου της απομάκρυνσής του από την υπηρεσία, να αποστέλλουν στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους:

α. Πιστοποιητικό, που να εμφανίζει τις υπηρεσιακές μεταβολές του υπαλλήλου.

β. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως του υπαλλήλου που έχει κατατεθεί στην υπηρεσία.

γ. Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου του υπαλλήλου.

δ. Βεβαίωση αποδοχών, που να εμφανίζει το χρόνο λήξης της μισθοδοσίας του.

ε. Τα έγγραφα του φακέλου του υπαλλήλου, που αποδεικνύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας, εκτός από αυτή που βεβαιώνεται με το πιστοποιητικό.

3. Ενόψη των ανωτέρω, τα παραπάνω έγγραφα, που εκδίδονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων (πολιτικών και στρατιωτικών), απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, επειδή προφανώς εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αδιάφορα αν για την έκδοση αυτών, υποβάλλεται ή όχι από τους ενδιαφερομένους σχετική αίτηση.

Σημειώνεται, ότι, εκτός από τα παραπάνω έγγραφα, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου για τον ίδιο λόγο και τα βάσει ειδικών διατάξεων εκδιδόμενα από τις ίδιες ως άνω υπηρεσίες έγγραφα, που έχουν κριθεί, ότι είναι απαραίτητα για τη συνταξιοδότηση των πιο πάνω υπαλλήλων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο