Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-1990 ]

ΠΟΛ.1156/12.7.1990 Τρόπος φορολογίας των κοινοπραξιών πλοίων και των κοινοπρακτούντων μελών

(Τρόπος φορολογίας των κοινοπραξιών πλοίων και των κοινοπρακτούντων μελών )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1156/12.7.1990 Τρόπος φορολογίας των κοινοπραξιών πλοίων και των κοινοπρακτούντων μελών

Υπ. Απ. 1052352/3219/0014/Πολ. 1156/12.7.90

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1642/86, για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας:

α. Του άρθρου 2, περίπτωση α',

β. Του άρθρου 8, παράγραφος 1,

γ. Του άρθρου 31, παράγραφος 1,

δ. Του άρθρου 54, παράγραφος 2,

ε. Του άρθρου 58, παράγραφος 3.

2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων:

α. Του άρθρου 1, παράγραφος 2,

β. Του άρθρου 49, περίπτωση ιγ' και

γ. Την Σ. 3043/1986 απόφασή μας που κυρώθηκε με το άρθρο 41 του ν. 1676/1986.

Αποφασίζουμε

ΆΑρθρο 1

1. Οι κοινοπραξίες πλοίων εσωτερικού, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 99/1977 (Κ.Φ.Σ.) και εκμεταλλεύονται πλοία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτων, ανεξάρτητα από τη νομική προσωπικότητα του κατόχου τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 1642/86 και της υπ' αριθ. 738/723/87 απόφασης Υπουργού Οικονομικών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτών ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

ΆΑρθρο 2

1. Οι κοινοπραξίες του προηγούμενου άρθρου υποχρεούνται να εκδίδουν, για κάθε μέλος τους, θεωρημένη ειδική εκκαθάριση, το αργότερο μέχρι τη δεκάτη ημέρα κάθε μήνα και με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα. Αμέσως μετά την έκδοσή της αποστέλλεται στο μέλος που αφορά και αποτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. το φορολογικό στοιχείο κτήσης του μερίσματος για το μέλος και απόδοσης για την κοινοπραξία.

2. Στην εκκαθάριση, της προηγουμένης παραγράφου, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 29 του Κ.Φ.Σ., αναγράφονται ακόμη:

α) Ο Α.Φ.Μ. το όνομα ή η επωνυμία του μέλους και η νομική μορφή, ο αριθμός νηολογίου και το όνομα του πλοίου προκειμένου περί συμπλοιοκτησίας, πέρα των ανωτέρω, θα αναγράφονται ακόμη τα πλήρη στοιχεία των μελών της (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. κτλ.) και του νόμιμου εκπροσώπου της.

β) Το σύνολο των πάσης φύσεως εκροών (εσόδων) και του φόρου που αναλογεί σ' αυτές.

γ) Το σύνολο των πάσης φύσεως ιδίων αυτής εισροών (δαπανών) και ο φόρος που τις επιβάρυνε (σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ίδια δαπάνη της κοινοπραξίας δαπάνη που ενεργεί για συγκεκριμένο μέλος της).

δ) Τα υπόλοιπα των προς διανομή εκροών και του Φ.Π.Α και

ε) Το ποσό μερίσματος και φόρου που αναλογεί σ' αυτό.

ΆΑρθρο 3

1. Η κοινοπραξία του άρθρου 1 της απόφασής μας αυτής, στην προσωρινή δήλωση, που υποχρεούται να υποβάλει, θα περιλαμβάνει:

α) Ως εκροές, το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της, της φορολογικής περιόδου που αφορά και τον αναλογούντα φόρο.

β) Ως εισροές, την αξία των ιδίων αυτής δαπανών και τον αναλογούντα σ' αυτές εκπιπτόμενο φόρο της ίδιας φορολογικής περιόδου.

- Το ποσό του αποδοθέντος στα μέλη της μερίσματος και του φόρου, που αναλογεί σ' αυτό και απεδόθη σ' αυτά βάσει των εκκαθαρίσεων του προηγούμενου άρθρου.

Η διαφορά φόρου που προκύπτει βάσει της παραπάνω δήλωσης αν είναι θετική καταβάλλεται στο δημόσιο, αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση και μόνο εφόσον δεν προβλέπεται να συμψηφιστεί στην επόμενη διαχειριστική περίοδο επιστρέφεται με τη διαδικασία της Π. 1185/521 Πολ. 59/10.2.88.

2. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, στην προσωρινή δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1642/86 και της Π. 738/723/1987 απόφασής μας περιλαμβάνει στις μεν εκροές του

α) το συνολικό ποσό του μερίσματος που έλαβε, με βάση τις εκκαθαρίσεις της φορολογικής περιόδου που εκδόθηκαν στο όνομά του από την κοινοπραξία, και το φόρο που αναλογεί σ' αυτές.

β) Τα έσοδα που πραγματοποίησε στην ίδια φορολογική περίοδο από άλλες δραστηριότητες (λ.χ. έσοδα ΜΠΑΡ, εστιατορίου κτλ.) καθώς και το φόρο αυτών, στις δε εισροές του τις πάσης φύσεως δαπάνες - αγορές καθώς και το φόρο αυτών που εκπίπτει.

ΆΑρθρο 4

Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο