Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-1990 ]

ΠΟΛ.1150/29.6.1990 Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτου στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της ιδιοκτήτριας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και στην περίπτωση μετατροπής μόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα.

(Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτου στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της ιδιοκτήτριας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και στην περίπτωση μετατροπής μόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1150/29.6.1990 Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτου στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της ιδιοκτήτριας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και στην περίπτωση μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα.

Εγκ. 1048970/877/Α0012/Πολ. 1150/29.6.1990

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1146/1972, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981, όπου για την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης δικαιώματος κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας απαιτείται από το νόμο να λαμβάνεται υπόψη ή να σημειώνεται σ' αυτό η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος. Η αξία αυτή υπολογίζεται σε ποσό ίσο με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των κατά τις διατάξεις αυτού του νόμου, οριζόμενων τελών χαρτοσήμου δια του συντελεστή 0,018. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκεται η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, για την εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής  υπηρεσίας. Η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, που βρίσκεται μ' αυτόν τον τρόπο, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 30%.

Προς τούτο υποβάλλεται σχετική δήλωση από τον πωλητή στον αρμόδιο για τη φορολογία Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, πριν από τη σύνταξη της πράξης μεταβίβασης του οχήματος. Ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης από αυτές καταβαλλόμενης με την υποβολή της δήλωσης.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (διαταγή Λ. 13602/535/Πολ. 183/20.9.1980), σε περίπτωση μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα, με ομόφωνη απόφαση όλων των συνεταίρων, δεν επέρχεται κατάλυση του παλαιού νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρίας και σύσταση νέου νομικού προσώπου, αλλά το παλαιό αυτό νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφίσταται με νέο όμως τύπο.

3. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, γίνεται δεκτό ότι και στην περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, λόγω αποχώρησης ενός από τους εταίρους αυτής, ανεξάρτητα από την είσοδο ή μη είσοδο νέου εταίρου, δεν επέρχεται κατάλυση του παλαιού νομικού προσώπου και σύσταση νέου, αλλά το παλαιό αυτό νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφίσταται, με νέα όμως επωνυμία.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε περίπτωση μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας λόγω αποχώρησης μέλους-εταίρου αυτής και γενικότερα σε περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού των προαναφερομένων εταιριών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 1146/1972, καθόσον τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν μεταβιβάζονται σε κάποια άλλη εταιρία, αφού η εταιρία που υφίσταται, απλώς λειτουργεί με νέο τύπο ή απλώς αλλάζει επωνυμία. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις αυτές, θα υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση (χωρίς τον υπολογισμό φόρου) στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια θα ταξινομείται το όχημα της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τη συνηθισμένη διαδικασία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο