Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-1990 ]

ΠΟΛ.1148/27.6.1990 Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος ιδιοκατοίκησης σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

(Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος ιδιοκατοίκησης σε περίπτωση συνιδιοκτησίας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1148/27.6.90 Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος ιδιοκατοίκησης σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Εγκ. 1039370/717/Α0012/Πολ. 1148/27.6.90

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερ. β' της περιπτ. Α'  της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2/3.1.1989 τ. Α'), το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας του φορολογουμένου απαλλάσσεται από το φόρο όταν η ιδιοκατοικούμενη αυτή οικία έχει επιφάνεια μέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα.

Όταν το εμβαδό της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας, είναι μικρότερο από 200 τμ., η διαφορά, μέχρι τα 200 τμ., λαμβάνεται υπόψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας.

Αν η ιδιοκατοικούμενη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ανήκει στη σύζυγο ή τα τέκνα του φορολογουμένου, το απαλλασσόμενο ποσό που αναλογεί αφαιρείται από το δικό τους ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανηλίκων τέκνων τους, το συνολικό ποσό που απαλλάσσεται αφαιρείται αναλογικά από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση του καθενός, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο αποκτούν ομογενείς ή Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, από ιδιοκατοίκηση μιας μόνο κατοικίας, που βρίσκεται στην Ελλάδα.

2. Με το καθεστώς που προΐσχυε είχε γίνει δεκτό ότι: α) σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους, εφόσον αυτά δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν χωριστή δήλωση φόρου εισοδήματος, το απαλλασσόμενο ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας αφαιρείται από το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή κλπ.

β) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων και τρίτου ή ενήλικου τέκνου ή τέκνου που έχει υποχρέωση να υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση, αφαιρείται ακέραιο το ποσό που ορίζεται από το νόμο, χωριστά για κάθε φορολογούμενο.

3. Ενόψη των ανωτέρω στην πιο πάνω β' περίπτωση για να μη δημιουργηθεί δυσμενέστερο καθεστώς σε βάρος των ιδιοκατοικούντων σε κοινό ακίνητο, επιφάνειας πάνω από 200 τμ., εφόσον αυτό δεν είναι διηρημένο σε αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τον υπολογισμό της επιφάνειας των 200 τμ., για τα οποία ο ιδιοκατοικών ιδιοκτήτης, επικαρπωτής κλπ. απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος από ακίνητα, θα λαμβάνεται υπόψη η έκταση της επιφάνειας που αντιστοιχεί σε κάθε συνιδιοκτήτη, ανάλογα με το ποσοστό της συνιδιοκτησίας του.

4. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση που το κοινό ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (μη διηρημένη σε αυτοτελείς συνιδιοκτησίες), έχει επιφάνεια μικρότερη από 200 τμ., καθώς και στην περίπτωση συνιδιοκτησίας στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.

5. Συνεπώς, αν ολόκληρη η επιφάνεια ή μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας του κάθε συνιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας δεν καλύπτει τα 200 τμ., των οποίων το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος από ακίνητα, η διαφορά μέχρι τα 200 τμ., θα καλυφθεί με την επιφάνεια ολόκληρης ή μέρους της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που αντιστοιχεί στα εξ αδιαιρέτου ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε συνιδιοκτήτη αυτής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο