Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-1990 ]

ΠΟΛ.1140/20.6.1990 Διευκρινήσεις για τις δωρεές που δίδονται στον οργανισμό Ολυμπιακών Αγώνων

(Διευκρινήσεις για τις δωρεές που δίδονται στον οργανισμό Ολυμπιακών Αγώνων )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1140/20.6.90 Διευκρινήσεις για τις δωρεές που δίδονται στον οργανισμό Ολυμπιακών Αγώνων

Εγκ. 1045893/795/Α0012/ Πολ. 1140/20.6.90

Δωρεές ακινήτων και χρηματικών ποσών στον Οργανισμό Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα '96.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1862/1989 (ΦΕΚ Α' 203) ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα '96", το οποίο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και διέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον υπόψη νόμο.

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 1 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι σκοπός του Οργανισμού Αθήνα '96 είναι η διεκδίκηση της ανάθεσης της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 1996 στην πόλη της Αθήνας και η οργάνωση της διεξαγωγής τους, στην περίπτωση ανάθεσης. Επίσης με την παράγρ. 2 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται, μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και από κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που παρέχεται στον Οργανισμό από δημόσιους, κοινωνικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Οι πόροι αυτοί κατατίθενται (τελικώς) υπέρ του Οργανισμού σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1862/1989, στις ρυθμίσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2) υπάγονται και η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς στον Οργανισμό Υποψηφιότητας των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα '96.

4. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτή η περίπτωση ίσχυσε κατά το πρώτο 10μηνο του 1989, μετά από την αντικατάστασή αυτού του άρθρου (με το άρθρο 2 του ν. 1828/1989) διακρίνονται τρεις ομάδες δωρεοδόχων και δύο είδη δωρεών ακινήτων - χρηματικών ποσών) προς αυτούς, που, κατά περίπτωση αποτελούν την αιτία παροχής αφορολόγητων ποσών, κατά τον υπολογισμό του φόρου στο συνολικό εισόδημα των δωρητών, αναλόγως προς το είδος της δωρεάς, ως εξής:

α) Οι δωρεές προς την πρώτη ομάδα δωρεοδόχων περιλαμβάνουν τόσο την αξία των ακινήτων, όσο και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται προς αυτούς τους δωρεοδόχους και λαμβάνονται υπόψη για την παροχή αφορολόγητων ποσών, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 12 της 1005429/28/Α0012 από 16 Ιανουαρίου 1989 απόφασης του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 68).

β) Οι δωρεές προς τις άλλες δύο ομάδες δωρεοδόχων περιλαμβάνουν, αποκλειστικώς, τις δωρεές χρηματικών ποσών που καταβάλλονται προς αυτούς τους δωρεοδόχους και λαμβάνονται υπόψη για την παροχή αφορολόγητων ποσών, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που προαναφέραμε.

5. Από το συνδυασμό όσων προαναφέραμε και ειδικότερα από τη φύση και το σκοπό του Οργανισμού Αθήνα '96, καθώς και τα είδη των δωρεών (ακινήτων και χρηματικών ποσών) που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 1862/1989, συνάγεται ότι η τελευταία αυτή διάταξη παραπέμπει στις ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7 και μάλιστα του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1828/1989.

6. Συνεπώς, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων παροχής στους δωρητές, των αφορολόγητων ποσών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Όταν πρόκειται για δωρεά ακινήτου

α. Αντίγραφο του συμβολαίου δωρεάς

β. Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου

Β. Όταν πρόκειται για δωρεά χρηματικών ποσών

α. Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου

β. Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου, από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού της στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.

Σημειώνεται, ότι, δεν απαιτείται παρακατάθεση των χρηματικών ποσών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο